فیلتر بر اسای پایه : فیلتر بر اساس سال :

فیلتر بر اسای پایه : فیلتر بر اساس درس :

عنوان کلاستاریخ برگزاریزمان شروعزمان پایانمبلغ کلاس (تومان)ثبت نام
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه سیزدهم1398/01/0618:00:0020:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات چهل هفتم و چهل و هشتم1398/01/1320:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه سیزدهم1398/01/2016:00:0018:00:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه چهاردهم1398/01/2018:00:0020:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات چهل نهم و پنجاهم1398/01/2020:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات پنجاه یکم و پنجاه دوم1398/01/2720:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه چهاردهم1398/02/0316:00:0018:00:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه پانزدهم1398/02/0318:00:0020:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات پنجاه سوم و پنجاه چهارم1398/02/0320:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات پنجاه پنچم و پنجاه و ششم1398/02/1020:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه پانزدهم1398/02/1716:00:0018:00:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه شانزدهم و هفدهم1398/02/1718:00:0021:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات پنچاه هفتم و پنجاه هشتم1398/02/1720:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات پنجاه نهم و شصتم1398/02/2420:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه هجدهم1398/02/3118:00:0020:00:00۴۰,۰۰۰
فیلتر بر اسای پایه : فیلتر بر اساس درس :

عنوان کلاستاریخ برگزاریزمان شروعزمان پایانمبلغ کلاس (تومان)مشاهده
پايه دهم-زیست-حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل 21396/08/0916:05:0017:20:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه چهارم1396/08/0918:15:0019:20:00۲۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-تدریس فصل 2(صفحه 27 تا 37 )1396/08/1616:00:0016:55:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست-- جلسه پنجم1396/08/1618:00:0019:10:00۲۰,۰۰۰
پايه دهم-زیست-حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل 2 - جلسه چهارم گوارش-1396/08/2316:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم -زیست-جلسه ششم1396/08/2318:00:0019:02:00۲۰,۰۰۰
پايه دهم-زیست-تدریس فصل دو تا پایان فصل1396/08/3016:00:0016:55:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم -زیست-جلسه هفتم1396/09/0218:30:0019:50:00۲۰,۰۰۰
پايه دهم-زیست-حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل 31396/09/0716:00:0017:10:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه هشتم1396/09/0718:10:0019:10:00۲۰,۰۰۰
پايه دهم-زیست-تدریس فصل تبادلات گازي تا پایان صفحه 53 و حل سوال جهت امادگي آزمون1396/09/1416:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم--زیست- جلسه نهم1396/09/1418:00:0019:05:00۲۰,۰۰۰
پايه دهم-زیست-حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل تنفس - جلسه سوم تنفس1396/09/2116:00:0017:00:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم -زیست-جلسه دهم(تدریس مباحث مشترک بین سومونظام قدیم و یازدهم چدید ازفصل هورمون)1396/09/2118:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست شناسی-مرور فصل تنفس و شروع فصل گردش مواد در بدن - فصل 4 تا پایان قلب1396/09/2816:00:0017:00:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه یازدهم(الباقی فصل حرکت از نحوه تامین انرژی انقباض تا پایان)1396/09/2818:00:0019:00:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-فصل حواس و فصل هورمونها همراه حل سوال جهت آمادگي درآزمون 17 آذر1396/09/2820:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل توليدمثل در جانوران حل مسئله ژنتيك جمعيت1396/10/1820:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست -گردش مواد در بدن از صفحه ي 71 تا 781396/10/1916:00:0017:48:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-مرور مباحث پيش 1 و حل سوال در جهت آمادگي آزمون 22 دي1396/10/1920:00:0021:02:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه دوازدهم1396/10/2218:00:0019:35:00۲۰,۰۰۰
پايه دهم-زیست-حل سوالات آزمون آنلاین و مرور فصل 1 و 2 و حل سوال از مباحث ذکر شده1396/10/2616:00:0017:10:00۲۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه هشتم1396/10/2616:00:0018:00:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه سیزدهم1396/10/2618:00:0019:10:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-جمع بندي بدن انسان به صورت ترکيبی1(مباحث پایه دوم)1396/10/2620:00:0021:10:00۲۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-مرور فصل 3 و 4 - تا پایان رگهاي خوني و حل سوال از مباحث ذکر شده1396/11/0316:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه چهاردهم1396/11/0318:00:0019:10:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-جمع بندي بدن انسان به صورت ترکيبي 2(مباحث سوم+تکمیل گردش خون)1396/11/0320:30:0021:30:00۲۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-حل سوالات آزمون آنلاین و جلسه سوم فصل گردش مواد1396/11/1016:00:0017:10:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه پانزدهم-شروع فصل تقسیم یاخته1396/11/1018:15:0019:20:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل پویایي جمعيتها و اجتماعات زیستي - ادامه فصل پویایي جمعيتها و اجتماعات زیستي و رفتار شناسي1396/11/1022:00:0023:55:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-جلسه چهارم فصل گردش مواد تا صفحه ي 86 و حل سوال جهت امادگي آزمون1396/11/1716:00:0017:05:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه شانزدهم-میتوز1396/11/1718:10:0019:30:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-ژنتیک پارت 11396/11/1720:00:0022:10:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-ادامه فصل51396/11/2416:00:0017:14:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه هفدهم-میوز1396/11/2418:00:0019:20:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل شارش انرژي (فتوسنتز) ژنتيك و خاستگاه آن به همراه حل مسئله1396/11/2420:10:0023:00:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-جلسه دوم فصل 5 تا پایان فرایند تشكيل ادرار و تخليه آن - تا صفحه 951396/12/0116:00:0017:06:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه هجدهم1396/12/0118:00:0019:20:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه اول:ترکیبیات1396/12/0518:00:0019:29:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-شیمی-جلسه ١:استوکیومتری-شروع فصل تا آخر مفاهيم مول1396/12/0618:00:0020:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه اول:مبحث بردار سال دوم دبيرستان فصل اول سال دوم1396/12/0620:30:0022:10:00۵۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-حل سوالات آزمون آنلاین ،تدریس جلسه سوم فصل 5 تا پایان صفحه 981396/12/0816:00:0017:05:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه دوم مبحث حركت شناسي (سرعت ثابت و شتاب ثابت ) فصل دوم سال دوم و فصل اول پيش دانشگاهي1396/12/0920:00:0022:40:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه2-احتمال(مفاهيم اوليه،احتمال ساده،عمليات روى پيشامدها)1396/12/1018:00:0019:27:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه3:احتمال(احتمال دوجمله اى،احتمال شرطى،جمع و ضرب احتمال،قضيه بيز،متغير تصادفى و قانون احتمال كل)1396/12/1218:00:0019:24:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-شیمی-جلسه٢:استوکیومتری-ادامه مفاهيم مسائل تا آخر فصل و حل مسائل متعدد1396/12/1318:00:0020:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه سوم مبحث حركت شناسي ( نمودارهاي مكان - زمان و سرعت -زمان و شتاب -زمان) فصل دوم سال دوم و فصل اول پيش دانشگاهي1396/12/1320:00:0022:20:00۵۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-حل سوال آمادگي آزمون 16 اسفند ماز و 18 اسفند کانون1396/12/1516:00:0017:10:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه نوزدهم1396/12/1518:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-تدریس فصل۵،۶،۷سوم و ادامه شارش انرژی1396/12/1520:00:0022:40:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه چهارم مبحث حركت شناسي ( سقوط آزاد و حركت در دو بعد ) فصل دوم سال دوم و فصل اول پيش دانشگاهي1396/12/1620:00:0022:18:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه4:نظريه معادلات(تعيين علامت و درجه دوم)1396/12/1718:00:0019:36:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه5-نظريه معادلات(معادلات گنگ و گويا، قدرمطلق،جزصحیح)1396/12/1918:00:0020:20:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97_جلسه اول مشاوره:دوران طلایی عید1396/12/2017:10:0018:20:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-شیمی-جلسه3-فصل 2شیمی سوم ترموديناميك1396/12/2018:30:0020:50:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه پنجم مبحث مكانيك ( قوانين نيوتن و اصطكاك) فصل سوم سال دوم و فصل دوم پيش دانشگاهي1396/12/2021:00:0023:11:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-ویروس باکتری+مباحث باقیمانده از شارش انرژی1396/12/2120:30:0023:50:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه بیستم1396/12/2218:00:0019:15:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-حل سوال‌زیست‌دوم دبیرستان1396/12/2220:10:0021:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه ششم مبحث مكانيك ( نخ و قرقره و سطح شيبدار و چند جسميها) فصل سوم سال دوم و فصل دوم پيش دانشگاهي1396/12/2320:00:0021:29:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه6- نظريه معادلات: معادلات گنگ و گويا و قدر مطلق وحل انواع نامعادلات1396/12/2618:00:0019:34:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه 7:مثلثات(تیپ1-3)1396/12/2620:00:0021:54:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-شیمی-جلسه 4:فصل محلولها،از ابتداي فصل مفاهيم محلول -انحلال پذيري تاآخر غلظت ppm1396/12/2718:00:0020:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه هفتم مبحث ديناميك ( اندازه حركت و نيرو مركز گرا) فصل دوم پيش دانشگاهي1396/12/2720:00:0021:23:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست مرور و حل سوال زیست سوم دبيرستان1396/12/2820:00:0021:05:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه هشتم مبحث كار و انرژي فصل چهارم سال دوم1397/01/0120:00:0021:05:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه 8:مثلثات(تیپ4ومعادلات مثلثاتی)1397/01/0218:00:0019:14:00۵۰,۰۰۰
کنکور97-ریاضی-جلسه9:تابع(مفاهیم،دامنه،تساوی توابع،اعمال جبری روی توابع)1397/01/0418:00:0019:43:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-شیمی-جلسه5:ادامه ي مفاهيم غلظت تا آخر محلول هاي كلوييد و صابونها1397/01/0518:00:0019:37:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه نهم مبحث نوسان ( معادلات و نمودارها) فصل سوم پيش دانشگاهي1397/01/0520:00:0021:14:00۵۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست-جلسه بیست و یکم1397/01/0718:00:0019:05:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-حل سوال از مباحث‌پیش۱1397/01/0820:00:0020:53:00۴۰,۰۰۰
کنکور97-فیزیک-جلسه دهم مبحث نوسان ( انرژيهاي نوسانگرو آونگ نوساني) فصل سوم پيش دانشگاهي1397/01/0821:30:0022:40:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه10:تابع(تابع مرکب،تابع یک به یک،معکوس و ...)1397/01/0918:00:0020:25:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه 11:تصاعد و دنباله(پایه)1397/01/1118:00:0019:49:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-جلسه2مشاوره:تحلیل آزمون: مهمتر‌از خود آزمون، تحلیل و برداشت علمی و مشاوره ای!1397/01/1217:00:0018:19:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-شیمی-جلسه6- فصل1پیش دانشگاهی(سینتیک)1397/01/1218:00:0020:16:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه يازدهم مبحث موج مكانيكي فصل چهارم پيش دانشگاهي1397/01/1220:00:0021:21:00۵۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-جلسه بیست و یکم1397/01/1416:00:0017:00:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم -زیست-جلسه بیست و دوم(جمع بندی تولیدمثل-مدرس خیراندیش)1397/01/1418:00:0019:00:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-چگونه زیست را در کنکور۱۰۰بزنیم+حل تعدادی سوال پیش۱(حفظیات)1397/01/1420:00:0021:10:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه دوازدهم مبحث ويژگيهاي ماده و فشار فصل پنجم سال دوم1397/01/1520:00:0021:16:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه 12:تابع نمایی و لگاریتم و رشد و زوال1397/01/1618:30:0020:30:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه 13:حد(مفاهیم،قضایا و رفع ابهام)1397/01/1818:00:0019:12:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-شیمی-جلسه7-فصل2پیش دانشگاهی(تعادل شیمیایی)1397/01/1918:00:0019:56:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه سيزدهم مبحث امواج صوتي و لوله هاي صوتي فصل پنجم پيش دانشگاهي1397/01/1920:00:0021:30:00۵۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-جلسه بیست و‌دوم1397/01/2116:00:0017:00:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه بیست و سوم1397/01/2118:00:0019:10:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-جمع بندي زیست جانوری1397/01/2120:00:0022:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه چهاردهم مبحث گرما و قانون گازها فصل ششم سال دوم1397/01/2220:00:0021:30:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه 14:پیوستگی1397/01/2318:00:0018:42:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه15:حدنامتناهی و مجانب1397/01/2518:00:0020:00:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-شیمی-جلسه8-مفاهيم پايه اسيدو باز و شروع قسمت اول مسائل ph1397/01/2618:00:0019:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه پانزدهم امواج الكترومغناطيسي و آزمايش يانگ فصل ششم پيش دانشگاهي1397/01/2620:00:0022:00:00۵۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-جلسه بیست و سوم1397/01/2816:00:0017:00:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه بیست و چهارم1397/01/2818:30:0019:30:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس آغازیان - تدریس قارچها1397/01/2820:00:0022:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه شانزدهم فيزيك اتمي فصل هفتم پيش دانشگاهي1397/01/2920:00:0021:15:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه 16:دنباله پیش دانشگاهی1397/01/3018:00:0020:15:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه 17:مشتق(قواعدمشتق،تعریف مشتق)1397/02/0118:00:0020:00:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-شیمی-جلسه9-قسمت دوم ph و شروع فصل پنج دوم (هيدروكربنها و تركيبات آلي)1397/02/0218:00:0019:35:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه هفدهم فيزيك هسته اي فصل هشتم پيش دانشگاهي1397/02/0219:00:0021:00:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-جلسه3مشاوره:دوران جمع بندی1397/02/0318:00:0019:30:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-جلسه بیست و چهارم1397/02/0417:00:0018:00:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه بیست و پنجم1397/02/0418:05:0019:05:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-جمع بندی گیاهی1397/02/0420:00:0021:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه هجدهم الكتريسيته ساكن (قانون كولن و ميدان الكتريكي و پتانسيل الكتريكي) فصل اول سال سوم1397/02/0520:00:0022:00:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه 18:مشتق پذیری،مشتق مرتبه بالاتر،اهنگ تغییرات1397/02/0618:00:0020:00:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه19:مشتق(معادله مماس و قائم برمنحنی)1397/02/0818:00:0019:30:00۵۰,۰۰۰
کنکوری 97-شیمی-جلسه10-ادامه ي تركيبات آلي و گروه هاي عاملي به همراه نام گذاري و واكنشهاي آنها1397/02/0918:00:0019:45:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه نوزدهم الكتريسيته ساكن (مدارهاي خازني) فصل اول سال سوم1397/02/0920:00:0020:45:00۵۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-جلسه بیست و پنجم1397/02/1116:00:0017:00:00۲۰,۰۰۰
کنکوری۹۷-زیست-حل سوال پیش۲1397/02/1120:00:0021:30:00رایگان
پایه یازدهم-زیست- جلسه بیست و ششم1397/02/1218:00:0018:50:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه بيستم الكتريسيته جاري ( قانون اهم و مقاومت و توان الكتريكي ) فصل دوم سال سوم1397/02/1220:00:0021:15:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه20:کاربردمشتق(یکنوایی،نقاط بحرانی و اکسترمم)1397/02/1318:00:0019:15:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه 21:کاربردمشتق(عطف و تعقر و رسم نمودار مشتق)1397/02/1518:00:0020:00:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-شیمی جلسه11-مقايسه قدرت اسيد و بازي گروه هاي عاملي و بحث هاي تكميلي1397/02/1618:00:0020:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه بيست و يكم اكتريسيته جاري ( مدارهاي مقاومتي) فصل دوم سال سوم1397/02/1620:00:0021:00:00۵۰,۰۰۰
یازدهم-زیست-جبرانی جلسه بیست و هفتم1397/02/1818:00:0019:15:00رایگان
کنکوری ۹۷-زیست-حل سوال کنکور سراسری ۹۶1397/02/1820:15:0022:05:00رایگان
کنکوری97-فیزیک-جلسه بيست ودوم مغناطيس فصل سوم سال سوم1397/02/1920:00:0021:00:00۵۰,۰۰۰
ریاضی جبرانی مجانب1397/02/2016:00:0017:30:00رایگان
کنکوری97-ریاضی-جلسه 22:کاربردمشتق(رسم نمودار)1397/02/2018:00:0019:45:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه 23:انتگرال گیری از توابع جبری و مثلثاتی و نمایی))1397/02/2218:00:0019:20:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-شیمی-جلسه12:الکتروشیمی1397/02/2318:00:0020:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه بيست و سوم القاء مغناطيسي فصل چهارم سال سوم1397/02/2320:00:0021:00:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه بيست و چهارم نور هندسي ( سايه و نيم سايه و آينه ها) فصل چهارم سال اول1397/02/2620:00:0021:10:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه بیست و چهارم1397/02/2719:00:0021:00:00۵۰,۰۰۰
مبحث مجانب ویژه افرادی که فرصت ثبت نام را از دست داده بودند1397/02/2816:10:0017:30:00رایگان
زیست یازدهم-مبحث فصل۹ ویژه افرادی که فرصت ثبت نام را از دست‌داده بودند1397/02/2818:00:0019:30:00رایگان
کنکوری97-ریاضی-جلسه بیست و پنجم1397/02/2918:00:0020:00:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-شیمی-جلسه13:فصل 1شیمی دوم1397/02/3018:00:0020:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه بيست و پنجم نور هندسي ( عدسيها و شكست نور و تلسكوپ و ميكروسكوپ) فصل پنجم سال اول1397/02/3020:00:0021:15:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-جلسه4مشاوره:نحوه ازمون دادن و مدیریت زمان1397/03/0217:00:0018:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-حل سوالات کنکورخارج کشور961397/03/0220:00:0021:00:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه بیست وششم1397/03/0318:00:0019:30:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه بیست و هفتم1397/03/0518:00:0020:10:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-شیمی-جلسه14:فصل2پایه دوم1397/03/0618:00:0019:15:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه بیست وهشتم1397/03/1018:00:0019:30:00۵۰,۰۰۰
مقاطع مخروطى(هذلولى)1397/03/1218:00:0020:00:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-شیمی-جلسه15-از ابتداي فصل سه دوم (تركيبات يوني و پيوندهاي يوني -انرژي شبكه بلورتا ساختارهاي لوويس فصل ٤1397/03/1318:00:0019:20:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-شیمی-جلسه16:ادامه شیمی دوم مولكول و پيوندهاي قطبي و نا قطبي-ساختار هندسي و زواياي پيوندي1397/03/2018:00:0019:30:00۴۰,۰۰۰
جمع بندی زیست در ۲۴ساعت-پارت۱-فصول۵،۷و۸دوم1397/03/2610:00:0011:40:00۴۰,۰۰۰
جمع بندی زیست در ۲۴ساعت-پارت۲-فصل۴دوم1397/03/2612:30:0013:40:00۴۰,۰۰۰
جمع بندی زیست در ۲۴ساعت-پارت۳-فصل1و2و3دوم1397/03/2616:30:0018:00:00۴۰,۰۰۰
جمع بندی زیست در ۲۴ساعت،پارت۴-فصل6دوم1397/03/2619:00:0020:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-شیمی-جلسه17-حل سوالات کنکورخارج کشور961397/03/2718:00:0019:00:00۴۰,۰۰۰
جلسه29ریاضی-حل سوالات خارج کشور تجربی961397/03/3118:00:0020:00:00رایگان
کنکوری97-جلسه5مشاوره:چگونه کنکور دهیم1397/04/0317:00:0018:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه اول جمع بندی زیست دهم در تابستان۹۷-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج های سال تحصیلی۹۷-۹۸1397/04/0920:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه اول جمع بندی زیست یازدهم درتابستان۹۷-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی۹۷-۹۸1397/04/1120:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه دوم جمع بندی زیست دهم در تابستان۹۷-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی۹۷-۹۸1397/04/1320:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه دوم جمع بندی زیست یازدهم تابستان۹۷-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج های سال تحصیلی ۹۷-۹۸1397/04/1520:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه سوم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی ۹۷-۹۸1397/04/1620:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه سوم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/04/1820:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه چهارم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/04/2020:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه چهارم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/04/2220:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه پنجم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/04/2320:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه پنجم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/04/2520:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه ششم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/04/2720:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه ششم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/04/2920:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه هفتم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/04/3020:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه هفتم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/0120:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه هشتم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/0320:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه هشتم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/0520:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه نهم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/0620:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه نهم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/0820:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه دهم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/1020:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه دهم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/1220:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه یازدهم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/1320:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه یازدهم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/1520:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه دوازدهم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/1720:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه دوازدهم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/1920:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه سیزدهم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/2020:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه سیزدهم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/2220:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه چهاردهم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/2420:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه چهاردهم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/2620:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه پانزدهم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/2720:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه پانزدهم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/2920:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه شانزدهم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/3120:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه شانزدهم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/0220:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه هفدهم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/0320:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه هفدهم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/0520:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه هجدهم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/0720:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه هجدهم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/0920:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه نوزدهم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/1020:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه نوزدهم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/1220:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیستم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/1420:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیستم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/1620:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیست ویکم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/1720:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیست ویکم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/1920:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیست و دوم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/2120:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیست و دوم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/2320:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیست و سوم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/2420:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیست و سوم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/2620:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیست و چهارم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/2820:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیست و چهارم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/3020:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیست و پنجم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/3120:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیست و پنجم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/07/0220:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98 نظام جدید-زیست شناسی-جلسات اول و دوم(فصل زیست شناسی،دیروز،امروز،فردا)1397/07/0320:00:0021:45:00۸۰,۰۰۰
دهم نظام جدید-عربی-جلسه ی اول1397/07/0414:00:0016:00:00۴۰,۰۰۰
دهم نظام جدید-دین و زندگی-جلسه ی اول1397/07/0416:00:0018:00:00۴۰,۰۰۰
دهم نظام جدید-ادبیات فارسی-جلسه ی اول1397/07/0418:00:0020:00:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیست وششم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/07/0420:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - ریاضی- جلسه ی اول1397/07/0423:00:0023:55:00رایگان
جلسه بیست و ششم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/07/0620:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-ریاضی-جلسه ی اول1397/07/0720:00:0022:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی اول-مولکولهای زیستی و سفری به درون سلول و پروتیین سازی1397/07/1014:30:0016:30:00رایگان
پایه دهم -زیست شناسی-سال تحصیلی 97-98 جلسه اول1397/07/1016:00:0017:45:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه اول1397/07/1018:00:0019:45:00۴۰,۰۰۰
دهم نظام جدید-زبان انگلیسی-جلسه ی چهارم1397/07/1019:15:0022:00:00رایگان
کنکوری98نظام جدید-زیست شناسی-جلسات سوم و چهارم1397/07/1020:00:0022:10:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی دوم-فصل٢و٣دوم تا ابتداي قسمت گياهي+تكميل پروتيين سازي تا پايان ترجمه1397/07/1714:00:0016:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدید-زیست شناسی-جلسات پنجم و ششم1397/07/1720:00:0022:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی سوم1397/07/2414:00:0016:00:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98-زیست شناسی- جلسه دوم-گفتار1گوارش1397/07/2416:00:0018:05:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98-زیست شناسی جلسه دوم1397/07/2418:00:0019:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدید-زیست شناسی جلسات هفتم و هشتم1397/07/2420:00:0021:55:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی چهارم1397/08/0114:00:0016:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدید-زیست شناسی-جلسات نهم و دهم تاپایان ازمایشات مزلسون و استال1397/08/0120:00:0021:30:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی پنجم- تدریس ادامه فصل تكنولوژي زیستي گردش مواد مبحث قلب و عروق1397/08/0814:00:0017:15:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 -زیست شناسی جلسه سوم-قسمت دوم مبحث گوارش1397/08/0816:00:0017:35:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه سوم1397/08/0818:00:0019:30:00رایگان
کنکوری 98نظام جدید-زیست شناسی-جلسات یازدهم و دوازدهم اتمام مبحث گوارش از زیست شناسی دهم1397/08/0820:00:0022:30:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی ششم1397/08/1514:00:0015:40:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات سیزدهم و چهاردهم(جلسه پایانی فصل اول زیست دوازدهم)1397/08/1520:00:0021:40:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی هفتم-پيدايش و گسترش زندگي+تغيير و تحول گونه ها از زيست پيش دانشگاهي1397/08/2214:00:0015:30:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 -زیست شناسی-جلسه چهارم-پارت3مبحث گوارش1397/08/2216:00:0017:55:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98-زیست شناسی- جلسه چهارم حواس ویژه(بینایی،چشایی و بویایی)1397/08/2218:00:0019:42:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات پانزدهم و شانزدهم-(شروع فصل2 دوازدهم و تدریس قسمت جا مانده گوارش(لایه های لوله گوارش))1397/08/2220:00:0022:20:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی هشتم-تدريس فصل دفع مواد و حركت1397/08/2914:00:0015:45:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات هفدهم و هجدهم-فصل تبادلات گازی و ادامه فصل جریان اطلاعات در یاخته ها1397/08/2920:40:0022:46:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی نهم- تدریس ژنتيك جمعيت قسمت های محاسباتی1397/09/0614:00:0015:30:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه پنجم-جلسه پایانی مبحث گوارش1397/09/0616:00:0018:30:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 زیست شناسی-جلسه پنجم-اتمام مبحث حواس(حواس پیکری و جانوری)1397/09/0618:00:0019:10:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-نظام جدید-زیست شناسی-جلسات نوزدهم و بیستم(ادامه فصل جریان اطلاعات در یاخته(ترجمه))1397/09/0620:00:0021:30:00رایگان
جلسه اول جبرانی زیست شناسی کنکوری های نظام جدید-رایگان(خریداران پکیج کامل حتما باید این کلاس راثبت نام کنند تا فیلم آن در صفحه ایشان قرار گیرد)1397/09/0622:00:0023:00:00رایگان
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی دهم-مباحث حفظی ژنتیک جمعیت1397/09/1314:00:0016:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدید-زیست شناسی جلسات بیست یکم و بیست دوم(مبحث گردش مواد زیست دهم پارت۱)1397/09/1320:00:0022:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی یازدهم-ایمني بدن و دستگاه عصبي1397/09/2014:00:0015:50:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98-زیست شناسی جلسه ششم-تبادلات گازی پارت اول1397/09/2016:00:0017:05:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 -زیست شناسی-جلسه ششم-آغاز مبحث دستگاه حرکتی1397/09/2018:00:0019:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدید-زیست شناسی-جلسات بیست سوم و بیست چهارم(شروع ژنتیک و ادامه قلب!)1397/09/2020:05:0022:10:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی دوازدهم(تدریس فصل حواس و هورمون)1397/09/2714:00:0016:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات بیست پنجم و بیست ششم(تدریس فصل تنظیم اسمزی و دفع موادزائد)1397/09/2720:30:0022:40:00۸۰,۰۰۰
کلاس جبرانی زیست شناسی پایه یازدهم-تدریس ادامه مبحث حرکت قسمت ماهیچه ها1397/09/2918:00:0019:20:00رایگان
کنکوری 98نظام جدید-زیست شناسی-کلاس جبرانی جلسه دوم(تنطیم عصبی پارت1)1397/09/2920:00:0021:45:00رایگان
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی سیزدهم-فصل6و7پیش دانشگاهی(پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی+رفتارشناسی)1397/10/0414:00:0015:55:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه هفتم(قسمت دوم مبحث تبادلات گازی)1397/10/0416:00:0017:10:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه هفتم(فصل تنظیم شیمیایی)1397/10/0418:00:0019:02:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-نظام جدید-زیست شناسی-جلسات بیست هفتم و بیست هشتم-حل المسائل فصل ژنتیک دوازدهم1397/10/0420:00:0022:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدید-زیست شناسی-کلاس جبرانی جلسه سوم ( فصل تنظیم عصبی از زیست یازدهم)1397/10/0620:00:0021:30:00رایگان
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی چهاردهم1397/10/1814:00:0016:10:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدید-زیست شناسی-جلسات بیست ونهم و سی ام1397/10/1820:00:0021:03:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی پانزدهم-ادامه ژنتیک و شروع شارش انرژی1397/10/2514:00:0016:50:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه هشتم-جلسه اول گردش مواد در بدن1397/10/2516:00:0018:00:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه هشتم-جلسه اول ایمنی بدن1397/10/2518:00:0018:50:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات سی یکم و سی دوم-شروع فصل4دوازدهم تا پایان گفتار21397/10/2520:00:0022:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی شانزدهم-تدریس فصل5و6و7سوم و ادامه شارش انرژی1397/11/0214:00:0016:40:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدید-زیست-جلسات سی سوم وسی چهارم-گفتارپایانی فصل4 زیست دوازدهم و حل سوالات ترکیبی1397/11/0220:05:0021:45:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی هفدهم-فصل9و10زیست سوم(گیاهی)1397/11/0914:30:0016:40:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه نهم-ادامه مبحث گردش مواد1397/11/0916:15:0017:20:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 -زیست-جلسه نهم-دومین جلسه مبحث ایمنی بدن1397/11/0918:00:0019:35:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدیدزیست--جلسات سی پنجم و سی ششم-مبحث حواس ویژه1397/11/0920:00:0021:45:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی هجدهم-ویروس باکتری+مباحث باقیمانده از شارش انرژی1397/11/1614:00:0017:20:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-نظام جدید-زیست-جلسات سی هفتم و سی هشتم-شروع فصل5دوازدهم(از ماده به انرژی) و ادامه فصل حواس از یازدهم(حواس پیکری و جانوری)1397/11/1621:15:0023:29:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی نوزدهم-آغازیان و قارچ ها1397/11/2314:00:0016:00:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه دهم1397/11/2316:00:0017:05:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه دهم-جلسه پایانی ایمنی بدن1397/11/2318:00:0019:10:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-نظام جدید-زیست شناسی-جلسات سی نهم و چهلم-شروع فصل دستگاه حرکتی(فصل3زیست شناسی یازدهم)1397/11/2320:00:0021:30:00۸۰,۰۰۰
ویژه برنامه تولدسه سالگی مدرسه مجازی ماز همراه با اهدای جایزه و مسابقه و کلی اتفاق باحال!!!1397/11/2620:00:0020:30:00رایگان
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی بیستم(پایانی)حل سوال یک دوره آزمون جامع کنکور1397/11/3014:00:0016:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات چهل یکم و چهل دوم-جلسات پایان فصل5دوازدهم(ازماده به انرژی)و فصل دستگاه حرکتی(فصل3یازدهم)1397/11/3020:00:0022:30:00۸۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه یازدهم1397/12/0716:20:0018:30:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم -زیست-سال تحصیلی 97-98 جلسه یازدهم-شروع فصل تقسیم یاخته1397/12/0718:30:0019:35:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات چهل سوم و چهل و چهارم-تنظیم شیمیایی1397/12/0720:30:0021:35:00۸۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه دوازدهم1397/12/2116:00:0017:10:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه دوازدهم1397/12/2118:00:0019:20:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات چهل پنجم و چهل ششم1397/12/2120:00:0021:30:00۸۰,۰۰۰مدرسه مجازی ماز

گروه آموزشی ماز با افتخار اعلام می دارد،پس از موفقیت در برگزاری بزرگترین آزمون های آنلاین کشوری،بنا به درخواست بسیاری از دانش آموزانheart،ازچندی پیش کلاس های آنلاین ماز راه اندازی شده و این امکان را برای شما فراهم آورده ایم تا با بهره گیری از تدریس اساتید مازبه عنوان برترین اساتید کشور،سطح علمی و قابلیت پاسخگویی خود به سوالات آزمون های آزمایشی و کنکور افزایش دهید.در راستای توسعه فعالیت های مجموعه و رفع نیازهای اموزشی دانش اموزان عزیز،پس از تالیف کتب متعدد کمک اموزشی در انتشارات برتر کشور،برگزاری بزرگترین ازمون های انلاین زیست شناسی با حضور تمامی رتبه های تک رقمی و دو رقمی کنکور و شرکت سایر رتبه های برتر کشوری،اکنون مژده ی خدمتی نوین yesرا به شما عزیزان می دهیم:

مدرسه مجازی ماز

enlightenedهرکاری که درمدرسه حقیقی انجام می توان داد،درمدرسه مجازی نیزقابل اجراست.
enlightenedمدرسه مجازی به زمان محدود نمی شود.
enlightened مدرسه مجازی امکان استفاده معقول تر از کامپیوتر و اینترنت را فراهم کرده است.

heartلازم به ذکر است که در پایان هر جلسه کلاس دانش آموزان به مدت یک ساعت می توانند اشکالات خود را مطرح نموده و استاد آن جلسه به صورت آنلاین اقدام به رفع اشکال می نماید.

heartدر صورتی که به هر دلیلی قادر به مشاهده هر کلاس در وقت مقرر نشوید ، امکان مشاهده بازپخش تا روز کنکور برای کلیه ی جلسات فراهم شده است اما امکان رفع اشکال را از دست خواهید داد.

از مزایای طرح مدرسه مجازی و کلاس های انلاین می توان گفت:

1)کلاس‌های آنلاین ماز این فرصت را به شما میدهد تا در سراسر کشور بتوانید در کلاس های بهترین اساتید کشور با کمترین قیمت ممکن شرکت کنید.سطح تدريس كلاس ها در راستاي سطح مورد نياز براي پاسخگويي به سوالات كنكورهاي سراسري است و درچارچوب كتاب درسي،ضمن گفتن پيش نيازهاي هرفصل،مطالب مرتبط به صورت تركيبي با يكديگر بيان مي شوند.

2)کلاس های آنلاین زیست ماز هم  برای کنکوری های نظام قدیم و هم برای نظام جدید(دهم،یازدهم و کنکور) برگزار می شود.

نکته:کلاس های آنلاین ماز در درس زیست شناسی برگزار می شود و عزیزان متمایل به مشاهده فیلم آموزشی در سایر دروس،می توانند دی وی دی های گروه ماز را به صورت پکیج از قسمت محصولات همین سایت خریداری نمایند.در صورت نیاز به خرید تک درس،به کتابفروشی های نماینده فروش دی وی دی های ماز در شهرتان که در ذیل آمده مراجعه نمایید

* دقت کنید اگر پکیج کامل زیست در هر پایه را خریداری کنید،  می توانید کلاس هایی که تاریخ آنها گذشته را نیز مانند سایر جلسات مشاهده کنید.

3)امکان رفع اشکال نیز در این کلاس‌ها برای شما وجود دارد.افراد شرکت کننده در کلاس می توانند پس از پایان کلاس،به رفع اشکال متنی ، صوتی و حتی ارسال عکس(مثلا تصویر سوالی که در یک کتاب کمک آموزشی دیده اند و مشکل دارند و تایپ سوال دشوار است) بپردازند و پاسخ خود را حداکثر تا 48ساعت پس از ارسال اشکال خود،دریافت نمایند
5)درصورتی که قادر به مشاهده کلاس در وقت مقرر نشدید می توانید به اکانت خود تا کنکور98 پس ازموعد کلاس،مراجعه نموده و در این بازه هر زمان که مایل باشید،به مشاهده آن بپردازید.

برنامه ی کلاس های زیست شناسی به صورت زیر می باشد:

 

 

 

 

 

به زودی....: کلاس های آنلاین خصوصی ماز با تدریس مدرسین برتر کشور(مدرسین دی وی دی ها و کلاس های آنلاین ماز در همه دروس)

 

 

 

 


نظرات کاربران

نظر خود را ثبت کنید
*** پیامی وجود ندارد ***