فیلتر بر اسای پایه : فیلتر بر اساس درس :

عنوان کلاستاریخ برگزاریزمان شروعزمان پایانمبلغ کلاس (تومان)ثبت نام
زیست شناسی 1 - فصل 2 (دهم جدید) - جلسه چهارم1395/11/0221:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 2 - فصل 41395/11/0319:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 2 (دهم جدید) - جلسه پنجم1395/11/0421:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 2 (دهم جدید) - جلسه ششم1395/11/0621:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 2 - فصل 5 تا 7 - جلسه اول1395/11/0919:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 3 (دهم جدید) - جلسه اول1395/11/0921:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 3 (دهم جدید) - جلسه دوم1395/11/1021:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست پیش دانشگاهی - فصل 6 و 7 - جلسه اول1395/11/1119:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 2 - فصل 5 تا 7 - جلسه دوم1395/11/1219:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 3 (دهم جدید) - جلسه سوم1395/11/1221:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست پیش دانشگاهی - فصل 6 و 7 - جلسه دوم1395/11/1419:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 3 (دهم جدید) - جلسه چهارم1395/11/1421:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 1 - فصل 1 تا 3 - جلسه اول1395/11/1621:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 4 (دهم جدید) - جلسه اول1395/11/1721:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 2 - فصل 8 - جلسه اول1395/11/1819:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 1 - فصل 1 تا 3 - جلسه دوم1395/11/2021:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست پیش دانشگاهی - فصل 8 - جلسه اول1395/11/2219:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 4 (دهم جدید) - جلسه دوم1395/11/2221:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 1 - فصل 1 تا 3 - جلسه سوم1395/11/2421:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست پیش دانشگاهی - فصل 8 - جلسه دوم1395/11/2619:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 4 (دهم جدید) - جلسه سوم1395/11/2721:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست پیش دانشگاهی - فصل 8 - جلسه سوم1395/11/3019:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 4 (دهم جدید) - جلسه چهارم1395/12/0221:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 4 (دهم جدید) - جلسه پنجم1395/12/0621:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 1 - فصل 4 تا 6 - جلسه اول1395/12/0721:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 1 - فصل 4 تا 6 - جلسه دوم1395/12/1021:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 4 (دهم جدید) - جلسه ششم1395/12/1121:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 1 - فصل 4 تا 6 - جلسه سوم1395/12/1321:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 2 - فصل 8 - جلسه دوم1395/12/1519:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 4 (دهم جدید) - جلسه هفتم1395/12/1621:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست پیش دانشگاهی - فصل 91395/12/1719:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 5 (دهم جدید) - جلسه اول1395/12/2121:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 1 - فصل 4 تا 6 - جلسه چهارم1395/12/2221:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 1 - فصل 4 تا 6 - جلسه پنجم1395/12/2621:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 5 (دهم جدید) - جلسه دوم1395/12/2721:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 2 - فصل 8 - جلسه سوم1395/12/2819:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 1 - فصل 7 و 8 - جلسه اول1396/01/0321:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 5 (دهم جدید) - جلسه سوم1396/01/0421:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 1 - فصل 7 و 8 - جلسه دوم1396/01/0621:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 2 - فصل 8 - جلسه چهارم1396/01/0819:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست پیش دانشگاهی - فصل 1و 2 - جلسه اول1396/01/0821:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست پیش دانشگاهی - فصل 1و 2 - جلسه دوم1396/01/1019:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست پیش دانشگاهی - فصل 1و 2 - جلسه سوم1396/01/1119:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 5 (دهم جدید) - جلسه چهارم1396/01/1121:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست پیش دانشگاهی - فصل 31396/01/1221:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست پیش دانشگاهی - فصل 41396/01/1419:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست پیش دانشگاهی - فصل 5 - جلسه اول1396/01/1521:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست پیش دانشگاهی - فصل 5 - جلسه دوم1396/01/1719:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 5 (دهم جدید) - جلسه پنجم1396/01/1821:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 6 - (دهم جدید) - جلسه اول1396/01/2021:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 2 - فصل 8 - جلسه پنجم1396/01/2219:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 6 (دهم جدید) - جلسه دوم1396/01/2221:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 6 (دهم جدید) - جلسه سوم1396/01/2421:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست پیش دانشگاهی - فصل 10 و 11 - جلسه اول1396/01/2519:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 6 (دهم جدید) - جلسه چهارم1396/01/2621:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 6 (دهم جدید) - جلسه پنجم1396/01/2821:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست پیش دانشگاهی - فصل 10 و 11 - جلسه دوم1396/01/2919:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 2 - فصل 9 و 10- جلسه اول1396/02/0219:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 7 - (دهم جدید) - جلسه اول1396/02/0221:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 2 - فصل 9 و 10- جلسه دوم1396/02/0519:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 7 (دهم جدید) - جلسه دوم1396/02/0521:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 2 - فصل 9 و 10- جلسه سوم1396/02/0819:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 7 (دهم جدید) - جلسه سوم1396/02/0821:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 7 (دهم جدید) - جلسه چهارم1396/02/1121:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 2 - فصل 111396/02/1219:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
عنوان کلاستاریخ برگزاریزمان شروعزمان پایانمبلغ کلاس (تومان)مشاهده
زیست و آزمایشگاه 2 - فصل 11395/10/2618:00:0020:39:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 1 (دهم جدید)1395/10/2621:00:0022:33:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 2 - فصل 21395/10/2719:00:0020:57:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 2 - (دهم جدید) - جلسه اول1395/10/2720:30:0021:54:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 2 (دهم جدید) - جلسه دوم1395/10/2821:00:0022:05:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 2 - فصل 31395/10/3019:00:0020:25:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 2 (دهم جدید) - جلسه سوم1395/10/3021:00:0022:43:30۲۰,۰۰۰

گروه آموزشی ماز

 

خرسندیم که اعلام نماییم پس از برگزاری موفق چندین سال آزمون های آنلاین،تالیف کتب متعدد کمک آموزشی،برگزاری کلاس های آنلاین کنکور برای اولین بار در کشور و سایر خدمات ارائه شده توسط این گروه و اعتماد شما دانش آموزان عزیز و فهیم نسبت به گروه آموزشی ماز،تعداد دانش آموزان مازی از مرز 15000نفر نیز گذشت و قدردان لطف شما عزیزان خواهیم بود.لازم به ذکر است که تمامی نفرات برتر آزمون های آزمایشی از خدمات آموزشی این مجموعه استفاده می نمایند که گواه کیفیت کار ماست.

گروه آموزشی ماز با افتخار اعلام می دارد،پس از موفقیت در برگزاری بزرگترین آزمون های آنلاین کشوری،بنا به درخواست بسیاری از دانش آموزان،اکنون کلاس های آنلاین ماز راه اندازی شده و این امکان را برای شما فراهم آورده ایم تا با بهره گیری از تدریس اساتید مازبه عنوان برترین اساتید کشور،سطح علمی و قابلیت پاسخگویی خود به سوالات آزمون های آزمایشی و کنکور افزایش دهید

1)کلاس‌های آنلاین ماز این فرصت را به شما میدهد تا در سراسر کشور بتوانید در کلاس های بهترین اساتید کشور با کمترین قیمت ممکن شرکت کنید.سطح تدريس كلاس ها در راستاي سطح مورد نياز براي پاسخگويي به سوالات كنكورهاي سراسري است و درچارچوب كتاب درسي،ضمن گفتن پيش نيازهاي هرفصل،مطالب مرتبط به صورت تركيبي با يكديگر بيان مي شوند.

2)برنامه کلاس‌ها به نحویی‌ چیده شده که شما میتوانید کل زیست را مرور و جمع بندی کنید و تا حد امکان برنامه کلاس‌ها باآزمون‌های آزمایشی‌ کشور هماهنگ می‌باشد. تعداد جلسات دهمی‌ها ۳۲جلسه, سومی‌‌ها ۱۵جلسه و کنکوری‌ها ۴۰جلسه می‌باشد که این ۴۰جلسه جمع بندی کل سه پایه دوم ،سوم و کنکور می‌باشد.

** دقت کنید اگر کلاس هایی که تاریخ آنها گذشته را ثبت نام کنید میتوانید آن ها را نیز مانند سایر جلسات مشاهده کنید.

3)امکان رفع اشکال نیز در این کلاس‌ها برای شما وجود دارد.افراد شرکت کننده در کلاس می توانند پس از پایان کلاس،به رفع اشکال متنی و صوتی بپردازند و پاسخ خود را حداکثر تا 48ساعت پس از ارسال اشکال خود،دریافت نمایند

4) برای مشاهده نمونه فیلم کلاس آنلاین،یک جلسه رایگان در سایت قرار داده شده است.


5)درصورتی که قادر به مشاهده کلاس در وقت مقرر نشدید می توانید به اکانت خود تا کنکور 96 پس ازموعد کلاس،مراجعه نموده و در این بازه هر زمان که مایل باشید،به مشاهده آن بپردازید.

6) به شما عزیزان شرکت کننده در کلیه جلسات(منظور خرید پکیج های کامل یک پایه )، جزوه های گروه آموزشی ماز(كنكوري ها:جزوه ی زیست شناسی ترکیبی ماز+چگونه زیست را100بزنیم/ سوم:قسمت سوم از جزوه زیست ترکیبی ماز+چگونه زیست را100بزنیم و برای دهمی ها نیز جزوه در دست تالیف می باشد که به محض آماده سازی تحویل خواهد شد) ،حاوی قوی ترین درسنامه ها و خلاصه نویسی، به صورت رایگان،دراختیارتان قرار خواهد گرفت و تدریس از روی همین جزوه انجام می شود.این جزوه ها دارای جاهای خالی می باشد که در کلاس انلاین توسط مدرس تکمیل خواهد شد.

با ما همراه باشید....

 

 

ّلینک نمونه ی رایگان جزوه ی کلاس آنلاین

برنامه کلاس آنلاین ویژه کنکوری ها

برنامه کلاس آنلاین ویژه  سومی ها

برنامه کلاس آنلاین ویژه دهمی ها

 

پاسخ به پرسش های متداول را اینجا بخوانید.

 

در صورتی که به علت مشکل مالی درخواست بورسیه ی کلاس های آنلاین را دارید صفحه ی مخصوص بورسیه کلاس آنلاین را با دقت مطالعه نمایید.

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.