فیلتر بر اسای پایه : فیلتر بر اساس سال :

عنوان پکیجمبلغ پکیج (تومان)مشاهده
اموزش زیست کنکور98 نظام جدیدباجزوه ماز در58جلسه۲۹۹,۰۰۰
اموزش زیست کنکور نظام قدیم همراه با جزوه در20 جلسه فشرده۱۹۹,۰۰۰
آموزش کل زیست شناسی کنکور 99 همراه با ارائه جزوه با قابلیت رفع اشکال و بازپخش۵۰۰,۰۰۰
آموزش کل زیست شناسی پایه یازدهم سال تحصیلی 98-99 همراه با ارائه جزوه با قابلیت رفع اشکال و بازپخش۲۹۹,۰۰۰
آموزش کل زیست شناسی پایه دهم سال تحصیلی 98-99 همراه با ارائه جزوه با قابلیت رفع اشکال و بازپخش۲۹۹,۰۰۰
آموزش کل ریاضی کنکور 99 همراه با ارائه جزوه با قابلیت رفع اشکال و بازپخش۴۰۰,۰۰۰
آموزش کل ریاضی پایه یازدهم سال تحصیلی 98-99 همراه با ارائه جزوه با قابلیت رفع اشکال و بازپخش۱۹۹,۰۰۰
آموزش کل ریاضی پایه دهم سال تحصیلی 98-99 همراه با ارائه جزوه با قابلیت رفع اشکال و بازپخش۱۹۹,۰۰۰
آموزش کل فیزیک کنکور 99 همراه با ارائه جزوه با قابلیت رفع اشکال و بازپخش۴۰۰,۰۰۰
آموزش کل فیزیک پایه یازدهم سال تحصیلی 98-99 همراه با ارائه جزوه با قابلیت رفع اشکال و بازپخش۱۹۹,۰۰۰
آموزش کل فیزیک پایه دهم سال تحصیلی 98-99 همراه با ارائه جزوه با قابلیت رفع اشکال و بازپخش۱۹۹,۰۰۰
آموزش کل شیمی کنکور 99 همراه با ارائه جزوه با قابلیت رفع اشکال و بازپخش۴۰۰,۰۰۰
آموزش کل شیمی پایه یازدهم سال تحصیلی 98-99 همراه با ارائه جزوه با قابلیت رفع اشکال و بازپخش۱۹۹,۰۰۰
آموزش کل شیمی پایه دهم سال تحصیلی 98-99 همراه با ارائه جزوه با قابلیت رفع اشکال و بازپخش۱۹۹,۰۰۰
فیلتر بر اسای پایه : فیلتر بر اساس درس :

عنوان کلاستاریخ برگزاریزمان شروعزمان پایانمبلغ کلاس (تومان)ثبت نام
کنکوری 99 - ریاضی - جلسه 1 و 21398/07/0720:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - فیزیک - جلسه 1 و 21398/07/0820:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - زیست شناسی - جلسه 1 و 21398/07/0920:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - شیمی - جلسه 1 و 21398/07/1020:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - ریاضی - جلسه 1 و 21398/07/1416:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - ریاضی - جلسه 1 و 21398/07/1418:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - ریاضی - جلسه 3 و 41398/07/1420:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - فیزیک- جلسه 1 و 21398/07/1516:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - فیزیک- جلسه 1 و 21398/07/1518:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - زیست شناسی - جلسه 1 و 21398/07/1616:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - زیست شناسی - جلسه 1 و 21398/07/1618:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - زیست شناسی - جلسه 3 و 41398/07/1620:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - شیمی - جلسه 1 و 21398/07/1716:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - شیمی- جلسه 1 و 21398/07/1718:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - شیمی - جلسه 3 و 41398/07/1720:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - ریاضی - جلسه 5 و 61398/07/2120:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - زیست شناسی - جلسه 5 و 61398/07/2320:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - شیمی - جلسه 5 و 61398/07/2420:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - ریاضی - جلسه 3 و 41398/07/2816:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - ریاضی - جلسه 3 و 41398/07/2818:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - ریاضی - جلسه 7 و 81398/07/2820:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - زیست شناسی - جلسه 3 و 41398/07/3016:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - زیست شناسی - جلسه 3 و 41398/07/3018:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - زیست شناسی - جلسه 7 و 81398/07/3020:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - شیمی - جلسه 3 و 41398/08/0116:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - شیمی- جلسه 3 و 41398/08/0118:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - شیمی - جلسه 7 و 81398/08/0120:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - ریاضی - جلسه 9 و 101398/08/0520:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - زیست شناسی - جلسه 9 و 101398/08/0720:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - شیمی - جلسه 9 و 101398/08/0820:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - ریاضی - جلسه 5 و 61398/08/1216:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - ریاضی - جلسه 5 و 61398/08/1218:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - ریاضی - جلسه 11 و 121398/08/1220:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - زیست شناسی - جلسه 5 و 61398/08/1416:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - زیست شناسی - جلسه 5 و 61398/08/1418:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - زیست شناسی - جلسه 11 و 121398/08/1420:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - شیمی - جلسه 5 و 61398/08/1516:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - شیمی- جلسه 5 و 61398/08/1518:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - شیمی - جلسه 11 و 121398/08/1520:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - ریاضی - جلسه 13 و 141398/08/1920:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - زیست شناسی - جلسه 13 و 141398/08/2120:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - شیمی - جلسه 13 و 141398/08/2220:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - ریاضی - جلسه 7 و 81398/08/2616:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - ریاضی - جلسه 7 و 81398/08/2618:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - ریاضی - جلسه 15 و 161398/08/2620:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - زیست شناسی - جلسه 7 و 81398/08/2816:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - زیست شناسی - جلسه 7 و 81398/08/2818:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - زیست شناسی - جلسه 15 و 161398/08/2820:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - شیمی - جلسه 7 و 81398/08/2916:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - شیمی- جلسه 7 و 81398/08/2918:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - شیمی - جلسه 15 و 161398/08/2920:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - ریاضی - جلسه 17 و 181398/09/0320:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - زیست شناسی - جلسه 17 و 181398/09/0520:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - شیمی - جلسه 17 و 181398/09/0620:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - ریاضی - جلسه 9 و 101398/09/1016:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - ریاضی - جلسه 9 و 101398/09/1018:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - ریاضی - جلسه 19 و 201398/09/1020:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - زیست شناسی - جلسه 9 و 101398/09/1216:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - زیست شناسی - جلسه 9 و 101398/09/1218:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - زیست شناسی - جلسه 19 و 201398/09/1220:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - شیمی - جلسه 9 و 101398/09/1316:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - شیمی- جلسه 9 و 101398/09/1318:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - شیمی - جلسه 19 و 201398/09/1320:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - ریاضی - جلسه 21 و 221398/09/1720:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - زیست شناسی - جلسه 21 و 221398/09/1920:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - شیمی - جلسه 21 و 221398/09/2020:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - ریاضی - جلسه 11 و 121398/09/2416:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - ریاضی - جلسه 12 و 111398/09/2418:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - ریاضی - جلسه 23 و 241398/09/2420:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - زیست شناسی - جلسه 11 و 121398/09/2616:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - زیست شناسی - جلسه 11 و 121398/09/2618:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - زیست شناسی - جلسه 23 و 241398/09/2620:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - شیمی - جلسه 11 و 121398/09/2716:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - شیمی- جلسه 11 و 121398/09/2718:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - شیمی - جلسه 23 و 241398/09/2720:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - ریاضی - جلسه 25 و 261398/10/0120:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - زیست شناسی - جلسه 13 و 141398/10/0316:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - زیست شناسی - جلسه 13 و 141398/10/0318:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - زیست شناسی - جلسه 25 و 261398/10/0320:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - شیمی - جلسه 13 و 141398/10/0416:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - شیمی- جلسه 13 و 141398/10/0418:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - شیمی - جلسه 25 و 261398/10/0420:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - ریاضی - جلسه 13 و 141398/10/0816:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - ریاضی - جلسه 13 و 141398/10/0818:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - شیمی - جلسه 27 و 281398/10/1120:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - شیمی - جلسه 29 و 301398/10/1820:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - ریاضی - جلسه 15 و 161398/10/2216:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - شیمی - جلسه 15 و 161398/10/2516:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - شیمی- جلسه 15 و 161398/10/2518:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - شیمی - جلسه 31 و 321398/10/2520:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - زیست شناسی - جلسه 15 و 161398/11/0116:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - زیست شناسی - جلسه 15 و 161398/11/0118:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - زیست شناسی - جلسه 27 و 281398/11/0120:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - شیمی - جلسه 33 و 341398/11/0220:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - ریاضی - جلسه 17 و 181398/11/0616:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - ریاضی - جلسه 15 و 161398/11/0618:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - ریاضی - جلسه 27 و 281398/11/0620:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - زیست شناسی - جلسه 29 و 301398/11/0820:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - شیمی - جلسه 17 و 181398/11/0916:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - شیمی- جلسه 17 و 181398/11/0918:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - شیمی - جلسه 35 و 361398/11/0920:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - ریاضی - جلسه 29 و 301398/11/1320:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - زیست شناسی - جلسه 17 و 181398/11/1516:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - زیست شناسی - جلسه 17 و 181398/11/1518:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - زیست شناسی - جلسه 31 و 321398/11/1520:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - شیمی - جلسه 37 و 381398/11/1620:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - ریاضی - جلسه 19 و 201398/11/2016:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - ریاضی - جلسه 17 و 181398/11/2018:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - ریاضی - جلسه 31 و 321398/11/2020:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - زیست شناسی - جلسه 33 و 341398/11/2220:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - شیمی - جلسه 19 و 201398/11/2316:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - شیمی- جلسه 19 و 201398/11/2318:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - شیمی - جلسه 39 و 401398/11/2320:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - ریاضی - جلسه 33 و 341398/11/2720:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - زیست شناسی - جلسه 19 و 201398/11/2916:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - زیست شناسی - جلسه 19 و 201398/11/2918:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - زیست شناسی - جلسه 35 و 361398/11/2920:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - شیمی - جلسه 41 و 421398/11/3020:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - ریاضی - جلسه 21 و 221398/12/0416:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - ریاضی - جلسه 19 و 201398/12/0418:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - ریاضی - جلسه 35 و 361398/12/0420:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - زیست شناسی - جلسه 37 و 381398/12/0620:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - شیمی - جلسه 21 و 221398/12/0716:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - شیمی- جلسه 21 و 221398/12/0718:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - شیمی - جلسه 43 و 441398/12/0720:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - ریاضی - جلسه 37 و 381398/12/1120:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - زیست شناسی - جلسه 21 و 221398/12/1316:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - زیست شناسی - جلسه 21 و 221398/12/1318:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - زیست شناسی - جلسه 39 و 401398/12/1320:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - شیمی - جلسه 45 و 461398/12/1420:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - ریاضی - جلسه 23 و 241398/12/1816:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - ریاضی - جلسه 21 و 221398/12/1818:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - ریاضی - جلسه 39 و 401398/12/1820:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - زیست شناسی - جلسه 41 و 421398/12/2020:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - شیمی - جلسه 23 و 241398/12/2116:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - شیمی- جلسه 23 و 241398/12/2118:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - شیمی - جلسه 47 و 481398/12/2120:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - ریاضی - جلسه 41 و 421398/12/2520:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - زیست شناسی - جلسه 23 و 241398/12/2716:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - زیست شناسی - جلسه 23 و 241398/12/2718:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - زیست شناسی - جلسه 43 و 441398/12/2720:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - شیمی - جلسه 49 و 501398/12/2820:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - ریاضی - جلسه 25 و 261399/01/0316:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - ریاضی - جلسه 23 و 241399/01/0318:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - ریاضی - جلسه 43 و 441399/01/0320:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - زیست شناسی - جلسه 45 و 461399/01/0520:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - شیمی - جلسه 25 و 261399/01/0616:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - شیمی- جلسه 25 و 261399/01/0618:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - شیمی - جلسه 51 و 521399/01/0620:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - ریاضی - جلسه 45 و 461399/01/1020:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - زیست شناسی - جلسه 25 و 261399/01/1216:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - زیست شناسی - جلسه 25 و 261399/01/1218:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - زیست شناسی - جلسه 47 و 481399/01/1220:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - شیمی - جلسه 53 و 541399/01/1320:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - ریاضی - جلسه 27 و 281399/01/1716:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - ریاضی - جلسه 25 و 261399/01/1718:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - ریاضی - جلسه 47 و 481399/01/1720:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - زیست شناسی - جلسه 49 و 501399/01/1920:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - شیمی - جلسه 27 و 281399/01/2016:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - شیمی- جلسه 27 و 281399/01/2018:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - شیمی - جلسه 55 و 561399/01/2020:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - ریاضی - جلسه 49 و 501399/01/2420:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - زیست شناسی - جلسه 27 و 281399/01/2616:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - زیست شناسی - جلسه 27 و 281399/01/2618:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - زیست شناسی - جلسه 51 و 521399/01/2620:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - شیمی - جلسه 57 و 581399/01/2720:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - ریاضی - جلسه 29 و 301399/01/3116:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - ریاضی - جلسه 27 و 281399/01/3118:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - ریاضی - جلسه 51 و 521399/01/3120:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - زیست شناسی - جلسه 53 و 541399/02/0220:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - شیمی - جلسه 29 و 301399/02/0316:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - شیمی- جلسه 29 و 301399/02/0318:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - شیمی - جلسه 59 و 601399/02/0320:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - ریاضی - جلسه 53 و 541399/02/0720:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
دهم 98-99 - زیست شناسی - جلسه 29 و 301399/02/0916:00:0018:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - زیست شناسی - جلسه 29 و 301399/02/0918:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - زیست شناسی - جلسه 55 و 561399/02/0920:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
یازدهم 98-99 - ریاضی - جلسه 29 و 301399/02/1418:00:0020:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - ریاضی - جلسه 55 و 561399/02/1420:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - زیست شناسی - جلسه 57 و 581399/02/1620:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - ریاضی - جلسه 57 و 581399/02/2120:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - زیست شناسی - جلسه 59 و 601399/02/2320:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 99 - ریاضی - جلسه 59 و 601399/02/2820:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
فیلتر بر اسای پایه : فیلتر بر اساس درس :

عنوان کلاستاریخ برگزاریزمان شروعزمان پایانمبلغ کلاس (تومان)مشاهده
پايه دهم-زیست-حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل 21396/08/0916:05:0017:20:00۲۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-تدریس فصل 2(صفحه 27 تا 37 )1396/08/1616:00:0016:55:00۲۰,۰۰۰
پايه دهم-زیست-حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل 2 - جلسه چهارم گوارش-1396/08/2316:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پايه دهم-زیست-تدریس فصل دو تا پایان فصل1396/08/3016:00:0016:55:00۲۰,۰۰۰
پايه دهم-زیست-حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل 31396/09/0716:00:0017:10:00۲۰,۰۰۰
پايه دهم-زیست-تدریس فصل تبادلات گازي تا پایان صفحه 53 و حل سوال جهت امادگي آزمون1396/09/1416:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پايه دهم-زیست-حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل تنفس - جلسه سوم تنفس1396/09/2116:00:0017:00:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل توليدمثل در جانوران حل مسئله ژنتيك جمعيت1396/10/1820:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-مرور مباحث پيش 1 و حل سوال در جهت آمادگي آزمون 22 دي1396/10/1920:00:0021:02:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه دوازدهم1396/10/2218:00:0019:35:00۲۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه هشتم1396/10/2616:00:0018:00:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه سیزدهم1396/10/2618:00:0019:10:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-جمع بندي بدن انسان به صورت ترکيبی1(مباحث پایه دوم)1396/10/2620:00:0021:10:00۲۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-مرور فصل 3 و 4 - تا پایان رگهاي خوني و حل سوال از مباحث ذکر شده1396/11/0316:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه چهاردهم1396/11/0318:00:0019:10:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-جمع بندي بدن انسان به صورت ترکيبي 2(مباحث سوم+تکمیل گردش خون)1396/11/0320:30:0021:30:00۲۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-حل سوالات آزمون آنلاین و جلسه سوم فصل گردش مواد1396/11/1016:00:0017:10:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه پانزدهم-شروع فصل تقسیم یاخته1396/11/1018:15:0019:20:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل پویایي جمعيتها و اجتماعات زیستي - ادامه فصل پویایي جمعيتها و اجتماعات زیستي و رفتار شناسي1396/11/1022:00:0023:55:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-جلسه چهارم فصل گردش مواد تا صفحه ي 86 و حل سوال جهت امادگي آزمون1396/11/1716:00:0017:05:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه شانزدهم-میتوز1396/11/1718:10:0019:30:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-ژنتیک پارت 11396/11/1720:00:0022:10:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-ادامه فصل51396/11/2416:00:0017:14:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه هفدهم-میوز1396/11/2418:00:0019:20:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل شارش انرژي (فتوسنتز) ژنتيك و خاستگاه آن به همراه حل مسئله1396/11/2420:10:0023:00:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-جلسه دوم فصل 5 تا پایان فرایند تشكيل ادرار و تخليه آن - تا صفحه 951396/12/0116:00:0017:06:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه هجدهم1396/12/0118:00:0019:20:00۲۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-حل سوالات آزمون آنلاین ،تدریس جلسه سوم فصل 5 تا پایان صفحه 981396/12/0816:00:0017:05:00۲۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-حل سوال آمادگي آزمون 16 اسفند ماز و 18 اسفند کانون1396/12/1516:00:0017:10:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه نوزدهم1396/12/1518:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-تدریس فصل۵،۶،۷سوم و ادامه شارش انرژی1396/12/1520:00:0022:40:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-ویروس باکتری+مباحث باقیمانده از شارش انرژی1396/12/2120:30:0023:50:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه بیستم1396/12/2218:00:0019:15:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-حل سوال‌زیست‌دوم دبیرستان1396/12/2220:10:0021:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست مرور و حل سوال زیست سوم دبيرستان1396/12/2820:00:0021:05:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست-جلسه بیست و یکم1397/01/0718:00:0019:05:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-حل سوال از مباحث‌پیش۱1397/01/0820:00:0020:53:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-جلسه بیست و یکم1397/01/1416:00:0017:00:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم -زیست-جلسه بیست و دوم(جمع بندی تولیدمثل-مدرس خیراندیش)1397/01/1418:00:0019:00:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-چگونه زیست را در کنکور۱۰۰بزنیم+حل تعدادی سوال پیش۱(حفظیات)1397/01/1420:00:0021:10:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-جلسه بیست و‌دوم1397/01/2116:00:0017:00:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه بیست و سوم1397/01/2118:00:0019:10:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-جمع بندي زیست جانوری1397/01/2120:00:0022:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-شیمی-جلسه8-مفاهيم پايه اسيدو باز و شروع قسمت اول مسائل ph1397/01/2618:00:0019:30:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-جلسه بیست و سوم1397/01/2816:00:0017:00:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه بیست و چهارم1397/01/2818:30:0019:30:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس آغازیان - تدریس قارچها1397/01/2820:00:0022:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-جلسه3مشاوره:دوران جمع بندی1397/02/0318:00:0019:30:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-جلسه بیست و چهارم1397/02/0417:00:0018:00:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه بیست و پنجم1397/02/0418:05:0019:05:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-جمع بندی گیاهی1397/02/0420:00:0021:00:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-جلسه بیست و پنجم1397/02/1116:00:0017:00:00۲۰,۰۰۰
کنکوری۹۷-زیست-حل سوال پیش۲1397/02/1120:00:0021:30:00رایگان
پایه یازدهم-زیست- جلسه بیست و ششم1397/02/1218:00:0018:50:00۲۰,۰۰۰
یازدهم-زیست-جبرانی جلسه بیست و هفتم1397/02/1818:00:0019:15:00رایگان
کنکوری ۹۷-زیست-حل سوال کنکور سراسری ۹۶1397/02/1820:15:0022:05:00رایگان
زیست یازدهم-مبحث فصل۹ ویژه افرادی که فرصت ثبت نام را از دست‌داده بودند1397/02/2818:00:0019:30:00رایگان
جلسه اول جمع بندی زیست دهم در تابستان۹۷-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج های سال تحصیلی۹۷-۹۸1397/04/0920:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه اول جمع بندی زیست یازدهم درتابستان۹۷-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی۹۷-۹۸1397/04/1120:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه دوم جمع بندی زیست دهم در تابستان۹۷-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی۹۷-۹۸1397/04/1320:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه دوم جمع بندی زیست یازدهم تابستان۹۷-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج های سال تحصیلی ۹۷-۹۸1397/04/1520:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه سوم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی ۹۷-۹۸1397/04/1620:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه سوم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/04/1820:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه چهارم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/04/2020:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه چهارم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/04/2220:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه پنجم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/04/2320:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه پنجم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/04/2520:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه ششم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/04/2720:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه ششم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/04/2920:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه هفتم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/04/3020:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه هفتم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/0120:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه هشتم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/0320:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه هشتم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/0520:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه نهم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/0620:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه نهم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/0820:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه دهم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/1020:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه دهم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/1220:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه یازدهم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/1320:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه یازدهم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/1520:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه دوازدهم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/1720:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه دوازدهم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/1920:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه سیزدهم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/2020:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه سیزدهم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/2220:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه چهاردهم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/2420:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه چهاردهم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/2620:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه پانزدهم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/2720:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه پانزدهم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/2920:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه شانزدهم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/3120:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه شانزدهم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/0220:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه هفدهم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/0320:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه هفدهم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/0520:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه هجدهم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/0720:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه هجدهم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/0920:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه نوزدهم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/1020:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه نوزدهم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/1220:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیستم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/1420:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیستم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/1620:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیست ویکم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/1720:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیست ویکم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/1920:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیست و دوم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/2120:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیست و دوم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/2320:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیست و سوم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/2420:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیست و سوم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/2620:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیست و چهارم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/2820:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیست و چهارم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/3020:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیست و پنجم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/3120:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیست و پنجم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/07/0220:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98 نظام جدید-زیست شناسی-جلسات اول و دوم(فصل زیست شناسی،دیروز،امروز،فردا)1397/07/0320:00:0021:45:00۸۰,۰۰۰
دهم نظام جدید-عربی-جلسه ی اول1397/07/0414:00:0016:00:00۴۰,۰۰۰
دهم نظام جدید-دین و زندگی-جلسه ی اول1397/07/0416:00:0018:00:00۴۰,۰۰۰
دهم نظام جدید-ادبیات فارسی-جلسه ی اول1397/07/0418:00:0020:00:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیست وششم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/07/0420:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - ریاضی- جلسه ی اول1397/07/0423:00:0023:55:00رایگان
جلسه بیست و ششم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/07/0620:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-ریاضی-جلسه ی اول1397/07/0720:00:0022:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی اول-مولکولهای زیستی و سفری به درون سلول و پروتیین سازی1397/07/1014:30:0016:30:00رایگان
پایه دهم -زیست شناسی-سال تحصیلی 97-98 جلسه اول1397/07/1016:00:0017:45:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه اول1397/07/1018:00:0019:45:00۴۰,۰۰۰
دهم نظام جدید-زبان انگلیسی-جلسه ی چهارم1397/07/1019:15:0022:00:00رایگان
کنکوری98نظام جدید-زیست شناسی-جلسات سوم و چهارم1397/07/1020:00:0022:10:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی دوم-فصل٢و٣دوم تا ابتداي قسمت گياهي+تكميل پروتيين سازي تا پايان ترجمه1397/07/1714:00:0016:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدید-زیست شناسی-جلسات پنجم و ششم1397/07/1720:00:0022:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی سوم1397/07/2414:00:0016:00:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98-زیست شناسی- جلسه دوم-گفتار1گوارش1397/07/2416:00:0018:05:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98-زیست شناسی جلسه دوم1397/07/2418:00:0019:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدید-زیست شناسی جلسات هفتم و هشتم1397/07/2420:00:0021:55:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی چهارم1397/08/0114:00:0016:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدید-زیست شناسی-جلسات نهم و دهم تاپایان ازمایشات مزلسون و استال1397/08/0120:00:0021:30:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی پنجم- تدریس ادامه فصل تكنولوژي زیستي گردش مواد مبحث قلب و عروق1397/08/0814:00:0017:15:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 -زیست شناسی جلسه سوم-قسمت دوم مبحث گوارش1397/08/0816:00:0017:35:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه سوم1397/08/0818:00:0019:30:00رایگان
کنکوری 98نظام جدید-زیست شناسی-جلسات یازدهم و دوازدهم اتمام مبحث گوارش از زیست شناسی دهم1397/08/0820:00:0022:30:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی ششم1397/08/1514:00:0015:40:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات سیزدهم و چهاردهم(جلسه پایانی فصل اول زیست دوازدهم)1397/08/1520:00:0021:40:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی هفتم-پيدايش و گسترش زندگي+تغيير و تحول گونه ها از زيست پيش دانشگاهي1397/08/2214:00:0015:30:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 -زیست شناسی-جلسه چهارم-پارت3مبحث گوارش1397/08/2216:00:0017:55:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98-زیست شناسی- جلسه چهارم حواس ویژه(بینایی،چشایی و بویایی)1397/08/2218:00:0019:42:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات پانزدهم و شانزدهم-(شروع فصل2 دوازدهم و تدریس قسمت جا مانده گوارش(لایه های لوله گوارش))1397/08/2220:00:0022:20:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی هشتم-تدريس فصل دفع مواد و حركت1397/08/2914:00:0015:45:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات هفدهم و هجدهم-فصل تبادلات گازی و ادامه فصل جریان اطلاعات در یاخته ها1397/08/2920:40:0022:46:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی نهم- تدریس ژنتيك جمعيت قسمت های محاسباتی1397/09/0614:00:0015:30:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه پنجم-جلسه پایانی مبحث گوارش1397/09/0616:00:0018:30:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 زیست شناسی-جلسه پنجم-اتمام مبحث حواس(حواس پیکری و جانوری)1397/09/0618:00:0019:10:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-نظام جدید-زیست شناسی-جلسات نوزدهم و بیستم(ادامه فصل جریان اطلاعات در یاخته(ترجمه))1397/09/0620:00:0021:30:00رایگان
جلسه اول جبرانی زیست شناسی کنکوری های نظام جدید-رایگان(خریداران پکیج کامل حتما باید این کلاس راثبت نام کنند تا فیلم آن در صفحه ایشان قرار گیرد)1397/09/0622:00:0023:00:00رایگان
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی دهم-مباحث حفظی ژنتیک جمعیت1397/09/1314:00:0016:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدید-زیست شناسی جلسات بیست یکم و بیست دوم(مبحث گردش مواد زیست دهم پارت۱)1397/09/1320:00:0022:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی یازدهم-ایمني بدن و دستگاه عصبي1397/09/2014:00:0015:50:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98-زیست شناسی جلسه ششم-تبادلات گازی پارت اول1397/09/2016:00:0017:05:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 -زیست شناسی-جلسه ششم-آغاز مبحث دستگاه حرکتی1397/09/2018:00:0019:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدید-زیست شناسی-جلسات بیست سوم و بیست چهارم(شروع ژنتیک و ادامه قلب!)1397/09/2020:05:0022:10:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی دوازدهم(تدریس فصل حواس و هورمون)1397/09/2714:00:0016:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات بیست پنجم و بیست ششم(تدریس فصل تنظیم اسمزی و دفع موادزائد)1397/09/2720:30:0022:40:00۸۰,۰۰۰
کلاس جبرانی زیست شناسی پایه یازدهم-تدریس ادامه مبحث حرکت قسمت ماهیچه ها1397/09/2918:00:0019:20:00رایگان
کنکوری 98نظام جدید-زیست شناسی-کلاس جبرانی جلسه دوم(تنطیم عصبی پارت1)1397/09/2920:00:0021:45:00رایگان
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی سیزدهم-فصل6و7پیش دانشگاهی(پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی+رفتارشناسی)1397/10/0414:00:0015:55:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه هفتم(قسمت دوم مبحث تبادلات گازی)1397/10/0416:00:0017:10:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه هفتم(فصل تنظیم شیمیایی)1397/10/0418:00:0019:02:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-نظام جدید-زیست شناسی-جلسات بیست هفتم و بیست هشتم-حل المسائل فصل ژنتیک دوازدهم1397/10/0420:00:0022:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدید-زیست شناسی-کلاس جبرانی جلسه سوم ( فصل تنظیم عصبی از زیست یازدهم)1397/10/0620:00:0021:30:00رایگان
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی چهاردهم1397/10/1814:00:0016:10:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدید-زیست شناسی-جلسات بیست ونهم و سی ام1397/10/1820:00:0021:03:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی پانزدهم-ادامه ژنتیک و شروع شارش انرژی1397/10/2514:00:0016:50:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه هشتم-جلسه اول گردش مواد در بدن1397/10/2516:00:0018:00:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه هشتم-جلسه اول ایمنی بدن1397/10/2518:00:0018:50:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات سی یکم و سی دوم-شروع فصل4دوازدهم تا پایان گفتار21397/10/2520:00:0022:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی شانزدهم-تدریس فصل5و6و7سوم و ادامه شارش انرژی1397/11/0214:00:0016:40:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدید-زیست-جلسات سی سوم وسی چهارم-گفتارپایانی فصل4 زیست دوازدهم و حل سوالات ترکیبی1397/11/0220:05:0021:45:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی هفدهم-فصل9و10زیست سوم(گیاهی)1397/11/0914:30:0016:40:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه نهم-ادامه مبحث گردش مواد1397/11/0916:15:0017:20:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 -زیست-جلسه نهم-دومین جلسه مبحث ایمنی بدن1397/11/0918:00:0019:35:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدیدزیست--جلسات سی پنجم و سی ششم-مبحث حواس ویژه1397/11/0920:00:0021:45:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی هجدهم-ویروس باکتری+مباحث باقیمانده از شارش انرژی1397/11/1614:00:0017:20:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-نظام جدید-زیست-جلسات سی هفتم و سی هشتم-شروع فصل5دوازدهم(از ماده به انرژی) و ادامه فصل حواس از یازدهم(حواس پیکری و جانوری)1397/11/1621:15:0023:29:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی نوزدهم-آغازیان و قارچ ها1397/11/2314:00:0016:00:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه دهم1397/11/2316:00:0017:05:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه دهم-جلسه پایانی ایمنی بدن1397/11/2318:00:0019:10:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-نظام جدید-زیست شناسی-جلسات سی نهم و چهلم-شروع فصل دستگاه حرکتی(فصل3زیست شناسی یازدهم)1397/11/2320:00:0021:30:00۸۰,۰۰۰
ویژه برنامه تولدسه سالگی مدرسه مجازی ماز همراه با اهدای جایزه و مسابقه و کلی اتفاق باحال!!!1397/11/2620:00:0020:30:00رایگان
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی بیستم(پایانی)حل سوال یک دوره آزمون جامع کنکور1397/11/3014:00:0016:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات چهل یکم و چهل دوم-جلسات پایانی فصل5دوازدهم(ازماده به انرژی)و فصل دستگاه حرکتی(فصل3یازدهم)1397/11/3020:00:0022:30:00۸۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه یازدهم1397/12/0716:20:0018:30:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم -زیست-سال تحصیلی 97-98 جلسه یازدهم-شروع فصل تقسیم یاخته1397/12/0718:30:0019:35:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات چهل سوم و چهل و چهارم-تنظیم شیمیایی1397/12/0720:30:0021:35:00۸۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه دوازدهم1397/12/2116:00:0017:10:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه دوازدهم1397/12/2118:00:0019:20:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات چهل و پنجم و چهل ششم(پارت اول فصل6دوازدهم،از انرژی به ماده)1397/12/2120:00:0021:30:00۸۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه سیزدهم1398/01/0618:00:0019:20:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه سیزدهم1398/01/2016:00:0018:00:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه چهاردهم1398/01/2018:00:0019:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات چهل هفتم و چهل و هشتم-[جلسه پایانی فصل6دوازدهم از انرژی به ماده-انواع فتوسنتز در گیاهانC3,C4وCAM/چرخه کالوین)1398/01/2020:00:0021:30:00۸۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه چهاردهم1398/01/2716:00:0017:10:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه پانزدهم1398/01/2718:00:0019:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات چهل نهم و پنجاهم-فصل5یازدهم-مبحث ایمنی بدن1398/01/2720:00:0021:30:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات پنجاه یکم و پنجاه دوم-فصل۶یازدهم(تقسیم یاخته)1398/02/0720:10:0023:00:00۸۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه پانزدهم1398/02/1716:10:0017:20:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه شانزدهم و هفدهم1398/02/1718:30:0021:40:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات پنجاه و پنجم و پنجاه و ششم-فصل تولیدمثل در جانوران(فصل7 سال یازدهم)1398/02/1720:10:0023:30:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات پنجاه و هفتم و پنجاه و هشتم-فصل9زیست یازدهم،تولیدمثل نهاندانگان(فصل8سال یازدهم)1398/02/2420:00:0022:20:00۸۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه هجدهم1398/02/3118:00:0019:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات پنجاه نهم و شصتم1398/02/3120:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کلاس جبرانی جلسه۲-مبحث رفتارشناسی فصل8زیست دوازدهم1398/03/0920:00:0021:30:00رایگان
کلاس جبرانی جلسه۳1398/03/1020:00:0023:00:00رایگان
کلاس جبرانی جلسه۴1398/03/1420:00:0023:00:00رایگان



مدرسه مجازی ماز

گروه آموزشی ماز با افتخار اعلام می دارد،پس از موفقیت در برگزاری بزرگترین آزمون های آنلاین کشوری،بنا به درخواست بسیاری از دانش آموزانheart،ازچندی پیش کلاس های آنلاین ماز راه اندازی شده و این امکان را برای شما فراهم آورده ایم تا با بهره گیری از تدریس اساتید مازبه عنوان برترین اساتید کشور،سطح علمی و قابلیت پاسخگویی خود به سوالات آزمون های آزمایشی و کنکور افزایش دهید.در راستای توسعه فعالیت های مجموعه و رفع نیازهای اموزشی دانش اموزان عزیز،پس از تالیف کتب متعدد کمک اموزشی در انتشارات برتر کشور،برگزاری بزرگترین ازمون های انلاین زیست شناسی با حضور تمامی رتبه های تک رقمی و دو رقمی کنکور و شرکت سایر رتبه های برتر کشوری،اکنون مژده ی خدمتی نوین yesرا به شما عزیزان می دهیم:

مدرسه مجازی ماز

enlightenedهرکاری که درمدرسه حقیقی انجام می توان داد،درمدرسه مجازی نیزقابل اجراست.
enlightenedمدرسه مجازی به زمان محدود نمی شود.
enlightened مدرسه مجازی امکان استفاده معقول تر از کامپیوتر و اینترنت را فراهم کرده است.

heartلازم به ذکر است که در پایان هر جلسه کلاس دانش آموزان به مدت یک ساعت می توانند اشکالات خود را مطرح نموده و استاد آن جلسه به صورت آنلاین اقدام به رفع اشکال می نماید.

heartدر صورتی که به هر دلیلی قادر به مشاهده هر کلاس در وقت مقرر نشوید ، امکان مشاهده بازپخش تا روز کنکور برای کلیه ی جلسات فراهم شده است اما امکان رفع اشکال را از دست خواهید داد.

از مزایای طرح مدرسه مجازی و کلاس های انلاین می توان گفت:

1)کلاس‌های آنلاین ماز این فرصت را به شما میدهد تا در سراسر کشور بتوانید در کلاس های بهترین اساتید کشور با کمترین قیمت ممکن شرکت کنید.سطح تدريس كلاس ها در راستاي سطح مورد نياز براي پاسخگويي به سوالات كنكورهاي سراسري است و درچارچوب كتاب درسي،ضمن گفتن پيش نيازهاي هرفصل،مطالب مرتبط به صورت تركيبي با يكديگر بيان مي شوند.

2)کلاس های آنلاین در درس زیست شناسی ، ریاضی، قزیک و شیمی برای برای نظام جدید(دهم،یازدهم و کنکور) برگزار می شود.

 

* دقت کنید اگر پکیج کامل زیست در هر پایه را خریداری کنید،  می توانید کلاس هایی که تاریخ آنها گذشته را نیز مانند سایر جلسات مشاهده کنید.

3)امکان رفع اشکال نیز در این کلاس‌ها برای شما وجود دارد.افراد شرکت کننده در کلاس می توانند پس از پایان کلاس،به رفع اشکال متنی ، صوتی و حتی ارسال عکس(مثلا تصویر سوالی که در یک کتاب کمک آموزشی دیده اند و مشکل دارند و تایپ سوال دشوار است) بپردازند و پاسخ خود را حداکثر تا 48ساعت پس از ارسال اشکال خود،دریافت نمایند
5)درصورتی که قادر به مشاهده کلاس در وقت مقرر نشدید می توانید به اکانت خود تا کنکور99 پس ازموعد کلاس،مراجعه نموده و در این بازه هر زمان که مایل باشید،به مشاهده آن بپردازید.

 

 

 

 

 


نظرات کاربران

نظر خود را ثبت کنید
*** پیامی وجود ندارد ***