فیلتر بر اسای پایه : فیلتر بر اساس درس :

عنوان کلاستاریخ برگزاریزمان شروعزمان پایانمبلغ کلاس (تومان)ثبت نام
زیست و آزمایشگاه 1 - فصل 7 و 8 - جلسه دوم1396/01/0621:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 2 - فصل 8 - جلسه سوم1396/01/0719:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 2 - فصل 8 - جلسه چهارم1396/01/0819:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست پیش دانشگاهی - فصل 1و 2 - جلسه اول1396/01/0821:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست پیش دانشگاهی - فصل 1و 2 - جلسه دوم1396/01/1019:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست پیش دانشگاهی - فصل 1و 2 - جلسه سوم1396/01/1119:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 5 (دهم جدید) - جلسه چهارم1396/01/1121:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست پیش دانشگاهی - فصل 31396/01/1221:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست پیش دانشگاهی - فصل 41396/01/1419:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست پیش دانشگاهی - فصل 5 - جلسه اول1396/01/1521:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست پیش دانشگاهی - فصل 5 - جلسه دوم1396/01/1719:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 5 (دهم جدید) - جلسه پنجم1396/01/1821:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 6 - (دهم جدید) - جلسه اول1396/01/2021:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 2 - فصل 8 - جلسه پنجم1396/01/2219:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 6 (دهم جدید) - جلسه دوم1396/01/2221:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 6 (دهم جدید) - جلسه سوم1396/01/2421:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست پیش دانشگاهی - فصل 10 و 11 - جلسه اول1396/01/2519:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 6 (دهم جدید) - جلسه چهارم1396/01/2621:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 6 (دهم جدید) - جلسه پنجم1396/01/2821:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست پیش دانشگاهی - فصل 10 و 11 - جلسه دوم1396/01/2919:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 2 - فصل 9 و 10- جلسه اول1396/02/0219:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 7 - (دهم جدید) - جلسه اول1396/02/0221:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 2 - فصل 9 و 10- جلسه دوم1396/02/0519:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 7 (دهم جدید) - جلسه دوم1396/02/0521:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 2 - فصل 9 و 10- جلسه سوم1396/02/0819:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 7 (دهم جدید) - جلسه سوم1396/02/0821:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 7 (دهم جدید) - جلسه چهارم1396/02/1121:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 2 - فصل 111396/02/1219:00:0020:30:00۲۰,۰۰۰
همایش جمع بندی کنکور 96 (جلسه 1/12)1396/04/1108:00:0010:00:00۳۰,۰۰۰
همایش جمع بندی کنکور 96 (جلسه 2/12)1396/04/1110:15:0012:15:00۳۰,۰۰۰
همایش جمع بندی کنکور 96 (جلسه 3/12)1396/04/1113:00:0015:00:00۳۰,۰۰۰
همایش جمع بندی کنکور 96 (جلسه 4/12)1396/04/1115:15:0017:15:00۳۰,۰۰۰
همایش جمع بندی کنکور 96 (جلسه 5/12)1396/04/1208:00:0010:00:00۳۰,۰۰۰
همایش جمع بندی کنکور 96 (جلسه 6/12)1396/04/1210:15:0012:15:00۳۰,۰۰۰
همایش جمع بندی کنکور 96 (جلسه 7/12)1396/04/1213:00:0015:00:00۳۰,۰۰۰
همایش جمع بندی کنکور 96 (جلسه 8/12)1396/04/1215:15:0017:15:00۳۰,۰۰۰
همایش جمع بندی کنکور 96 (جلسه 9/12)1396/04/1308:00:0010:00:00۳۰,۰۰۰
همایش جمع بندی کنکور 96 (جلسه 10/12)1396/04/1310:15:0012:15:00۳۰,۰۰۰
همایش جمع بندی کنکور 96 (جلسه 11/12)1396/04/1313:00:0015:00:00۳۰,۰۰۰
همایش جمع بندی کنکور 96 (جلسه 12/12)1396/04/1315:15:0017:15:00۳۰,۰۰۰
فصل 1 زیست شناسي دیروزه امروز و فردا1396/07/1816:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه اول1396/07/1818:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل 2 = گوارش و جذب مواد تا پاین یاخته و بافت جانوري1396/07/2516:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه دوم1396/07/2518:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
جلسه ي حل سوال از صفحات 9 تا 27 امادگي آزمون 3 آبان ماز و 5 آبان کانون1396/08/0216:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه سوم1396/08/0218:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل 21396/08/0916:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه چهارم1396/08/0918:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
تدریس فصل 2 (صفحه 27 تا 37 )1396/08/1616:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه پنجم1396/08/1618:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل 2 - جلسه چهارم گوارش-1396/08/2316:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه ششم1396/08/2318:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
تدریس فصل دو تا پایان فصل1396/08/3016:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه هفتم1396/08/3018:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل 31396/09/0716:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه هشتم1396/09/0718:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
تدریس فصل تبادلات گازي تا پایان صفحه 53 و حل سوال جهت امادگي آزمون1396/09/1416:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه نهم1396/09/1418:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل تنفس - جلسه سوم تنفس1396/09/2116:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه دهم1396/09/2118:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
مرور فصل تنفس و شرو فصل گردش مواد در بدن - فصل 4 تا پایان قلب1396/09/2816:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه یازدهم1396/09/2818:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
گردش مواد در بدن از صفحه ي 71 تا 781396/10/1916:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه دوازدهم1396/10/1918:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
حل سوالات آزمون آنلاین و مرور فصل 1 و 2 و حل سوال از مباحث ذکر شده1396/10/2616:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه سیزدهم1396/10/2618:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
مرور فصل 3 و 4 - تا پایان رگهاي خوني و حل سوال از مباحث ذکر شده1396/11/0316:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه چهاردهم1396/11/0318:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
حل سوالات آزمون آنلاین و جلسه سوم فصل گردش مواد1396/11/1016:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه پانزدهم1396/11/1018:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
جلسه چهارم فصل گردش مواد تا صفحهي 86 و حل سوال جهت امادگي آزمون1396/11/1716:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه شانزدهم1396/11/1718:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
حل سوالات آزمون آنلاین ه تكميل نكات فصل گردش مواد و شرو فصل 51396/11/2416:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه هفدهم1396/11/2418:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
جلسه دوم فصل 5 تا پایان فرایند تشكيل ادرار و تخليه آن - تا صفحه 951396/12/0116:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه هجدهم1396/12/0118:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
حل سوالات آزمون آنلاین ه تدریس جلسه سوم فصل 5 تا پایان صفحه 981396/12/0816:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه نوزدهم1396/12/0818:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
حل سوال آمادگي آزمون 16 اسفند ماز و 18 اسفند کانون1396/12/1516:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه بیستم1396/12/1518:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
حل سوالات آزمون آنلاین ه تدریس فصل 6 از یاخته تا گياه1396/12/2216:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه بیست و یکم1396/12/2218:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
تدریس فصل 6 جلسه دوم تا پایان سامانه بافتي صفحه 110 و حل سوال آمادگي آزمون1396/12/2816:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه بیست و دوم1396/12/2818:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
حل سوالات آزمون آنلاین و تكميل فصل 6 - از یاخته تا گياه1397/01/0716:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه بیست و سوم1397/01/0718:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
جلسه ي حل سوال امادگي آزمون 29 فروردین ماز و 31 فروردین کانون1397/01/1416:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه بیست و چهارم1397/01/1418:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
شروع فصل 7 - جذب و انتقال مواد در گياهان وحل سوالات آزمون آنلاین1397/01/2116:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه بیست و پنجم1397/01/2118:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
تكميل فصل 7 - جذب و انتقال مواد در گياهان1397/01/2816:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه بیست و ششم1397/01/2818:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
عنوان کلاستاریخ برگزاریزمان شروعزمان پایانمبلغ کلاس (تومان)مشاهده
زیست و آزمایشگاه 2 - فصل 11395/10/2618:00:0020:39:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 1 (دهم جدید)1395/10/2621:00:0022:33:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 2 - فصل 21395/10/2719:00:0020:57:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 2 - (دهم جدید) - جلسه اول1395/10/2720:30:0021:54:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 2 (دهم جدید) - جلسه دوم1395/10/2821:00:0022:05:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 2 - فصل 31395/10/3019:00:0020:25:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 2 (دهم جدید) - جلسه سوم1395/10/3021:00:0022:43:30۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 2 (دهم جدید) - جلسه چهارم1395/11/0221:00:0021:53:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 2 - فصل 41395/11/0319:00:0020:48:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 2 (دهم جدید) - جلسه پنجم1395/11/0421:00:0022:00:34۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 2 (دهم جدید) - جلسه ششم1395/11/0621:00:0021:45:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 2 - فصل 51395/11/0919:00:0020:13:30۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 2 (دهم جدید) - جلسه هفتم1395/11/0921:00:0022:02:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 3 (دهم جدید) - جلسه اول1395/11/1021:00:0022:09:30۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 2 - فصل 6 و 71395/11/1219:00:0020:39:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 3 (دهم جدید) - جلسه دوم1395/11/1221:00:0022:20:30۲۰,۰۰۰
زیست پیش دانشگاهی - فصل 61395/11/1319:00:0020:39:42۲۰,۰۰۰
زیست پیش دانشگاهی - فصل 71395/11/1419:00:0020:19:55۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 3 (دهم جدید) - جلسه سوم1395/11/1421:00:0021:36:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 1 - فصل 1 تا 3 - جلسه اول1395/11/1621:00:0022:00:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 4 (دهم جدید) - جلسه اول1395/11/1721:00:0021:54:58۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 2 - فصل 8 - جلسه اول1395/11/1819:00:0020:20:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 1 - فصل 1 تا 3 - جلسه دوم1395/11/2021:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست پیش دانشگاهی - فصل 8 - جلسه اول1395/11/2220:00:0021:25:18۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 4 (دهم جدید) - جلسه دوم1395/11/2221:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست پیش دانشگاهی - فصل 8 - جلسه دوم1395/11/2619:00:0020:06:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 4 (دهم جدید) - جلسه سوم1395/11/2721:00:0022:13:00۲۰,۰۰۰
زیست پیش دانشگاهی - فصل 8 - جلسه سوم1395/11/3021:00:0022:18:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 4 (دهم جدید) - جلسه چهارم1395/12/0221:00:0022:01:32۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 4 (دهم جدید) - جلسه پنجم1395/12/0621:00:0022:13:58۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 1 - فصل 4 تا 6 - جلسه اول1395/12/0721:30:0022:34:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 1 - فصل 1 تا 3 - جلسه سوم1395/12/0922:40:0000:21:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 1 - فصل 4 تا 6 - جلسه دوم1395/12/1021:00:0022:00:00۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 4 (دهم جدید) - جلسه ششم1395/12/1121:00:0022:11:34۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 1 - فصل 4 تا 6 - جلسه سوم1395/12/1321:00:0022:27:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 2 - فصل 8 - جلسه دوم1395/12/1519:30:0021:05:48۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 4 (دهم جدید) - جلسه هفتم1395/12/1621:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
زیست پیش دانشگاهی - فصل 91395/12/1721:00:0023:12:47۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 5 (دهم جدید) - جلسه اول1395/12/2121:00:0022:23:51۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 1 - فصل 4 تا 6 - جلسه چهارم1395/12/2321:00:0022:21:21۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 5 (دهم جدید) - جلسه دوم1395/12/2721:00:0022:25:00۲۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 1 - فصل 4 تا 6 - جلسه پنجم1396/01/0121:30:0023:00:00۳۰,۰۰۰
زیست و آزمایشگاه 1 - فصل 7 و 8 - جلسه اول1396/01/0321:00:0022:11:15۲۰,۰۰۰
زیست شناسی 1 - فصل 5 (دهم جدید) - جلسه سوم1396/01/0421:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰

گروه آموزشی ماز

توجه توجه : در صورتی که کلاسی را از دست دادید یا پس از برگزاری کلاس , پکیج کامل را ثبت نام کرده باشید می توانید آنلاین شوید و بازپخش کلاس مربوطه را هر زمان و هر چند بار که بخواهید تا کنکور 96 ببینید.

 

خرسندیم که اعلام نماییم پس از برگزاری موفق چندین سال آزمون های آنلاین،تالیف کتب متعدد کمک آموزشی،برگزاری کلاس های آنلاین کنکور برای اولین بار در کشور و سایر خدمات ارائه شده توسط این گروه و اعتماد شما دانش آموزان عزیز و فهیم نسبت به گروه آموزشی ماز،تعداد دانش آموزان مازی از مرز 15000نفر نیز گذشت و قدردان لطف شما عزیزان خواهیم بود.لازم به ذکر است که تمامی نفرات برتر آزمون های آزمایشی از خدمات آموزشی این مجموعه استفاده می نمایند که گواه کیفیت کار ماست.

گروه آموزشی ماز با افتخار اعلام می دارد،پس از موفقیت در برگزاری بزرگترین آزمون های آنلاین کشوری،بنا به درخواست بسیاری از دانش آموزان،اکنون کلاس های آنلاین ماز راه اندازی شده و این امکان را برای شما فراهم آورده ایم تا با بهره گیری از تدریس اساتید مازبه عنوان برترین اساتید کشور،سطح علمی و قابلیت پاسخگویی خود به سوالات آزمون های آزمایشی و کنکور افزایش دهید

1)کلاس‌های آنلاین ماز این فرصت را به شما میدهد تا در سراسر کشور بتوانید در کلاس های بهترین اساتید کشور با کمترین قیمت ممکن شرکت کنید.سطح تدريس كلاس ها در راستاي سطح مورد نياز براي پاسخگويي به سوالات كنكورهاي سراسري است و درچارچوب كتاب درسي،ضمن گفتن پيش نيازهاي هرفصل،مطالب مرتبط به صورت تركيبي با يكديگر بيان مي شوند.

2)برنامه کلاس‌ها به نحویی‌ چیده شده که شما میتوانید کل زیست را مرور و جمع بندی کنید و تا حد امکان برنامه کلاس‌ها باآزمون‌های آزمایشی‌ کشور هماهنگ می‌باشد. تعداد جلسات دهمی‌ها ۳۲جلسه, سومی‌‌ها ۱۵جلسه و کنکوری‌ها ۴۰جلسه می‌باشد که این ۴۰جلسه جمع بندی کل سه پایه دوم ،سوم و کنکور می‌باشد.

** دقت کنید اگر کلاس هایی که تاریخ آنها گذشته را ثبت نام کنید میتوانید آن ها را نیز مانند سایر جلسات مشاهده کنید.

3)امکان رفع اشکال نیز در این کلاس‌ها برای شما وجود دارد.افراد شرکت کننده در کلاس می توانند پس از پایان کلاس،به رفع اشکال متنی و صوتی بپردازند و پاسخ خود را حداکثر تا 48ساعت پس از ارسال اشکال خود،دریافت نمایند

4) برای مشاهده نمونه فیلم کلاس آنلاین،یک جلسه رایگان در سایت قرار داده شده است.


5)درصورتی که قادر به مشاهده کلاس در وقت مقرر نشدید می توانید به اکانت خود تا کنکور 96 پس ازموعد کلاس،مراجعه نموده و در این بازه هر زمان که مایل باشید،به مشاهده آن بپردازید.

6) به شما عزیزان شرکت کننده در کلیه جلسات(منظور خرید پکیج های کامل یک پایه )، جزوه های گروه آموزشی ماز(كنكوري ها:جزوه ی زیست شناسی ترکیبی ماز+چگونه زیست را100بزنیم/ سوم:قسمت سوم از جزوه زیست ترکیبی ماز+چگونه زیست را100بزنیم و برای دهمی ها نیز جزوه در دست تالیف می باشد که به محض آماده سازی تحویل خواهد شد) ،حاوی قوی ترین درسنامه ها و خلاصه نویسی، به صورت رایگان،دراختیارتان قرار خواهد گرفت و تدریس از روی همین جزوه انجام می شود.این جزوه ها دارای جاهای خالی می باشد که در کلاس انلاین توسط مدرس تکمیل خواهد شد.

با ما همراه باشید....

 

 

ّلینک نمونه ی رایگان جزوه ی کلاس آنلاین

برنامه کلاس آنلاین ویژه کنکوری ها

برنامه کلاس آنلاین ویژه  سومی ها

برنامه کلاس آنلاین ویژه دهمی ها

 

پاسخ به پرسش های متداول را اینجا بخوانید.

 

در صورتی که به علت مشکل مالی درخواست بورسیه ی کلاس های آنلاین را دارید صفحه ی مخصوص بورسیه کلاس آنلاین را با دقت مطالعه نمایید.

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

 

 

 


نظرات کاربران

نظر خود را ثبت کنید

رضا مردافکن

۱۳۹۵/۱۲/۲۳

سلام کلاس انلاین 22اسفند مشکل داره تو بازپخشش .به جای کلاس دیگه ای جایگزین شده لطفا رسیدگی کنین

پاسخ مدیر

در حال بررسی و رفع مشکل می باشیم دوست  عزیز

سپاس از شمامحدثه اصغری

۱۳۹۵/۱۲/۲۱

سلام میخواستم در ازمون انلاین ماز ثبت نام کنم راهنمایی کنید

پاسخ مدیر

در صورتی که برای آزمون امسال در پایه ی کنکوری قصد ثبت نام دارید لطفا  به biomaze.ir/azmun مراجعه نمایید.

و برای آزمون های سال آینده به biomaze.ir/azmun97 مراجعه نمایید.

با سپاسشقایق یاراحمدی

۱۳۹۵/۱۲/۱۳

خیلی ممنون بابت کلاسهای خوبتون فقط یه پیشنهاد داشتم این ک انیمیشن هایی ک توی فیلما استفاده میکنید خب فارسی نیستند و من خودم ب شخصه متوجه نمیشم اگه خود استاد رو انیمیشن ها توضیح بدن خیلی بهتره...

پاسخ مدیر

حتما انتقال داده خواهد شد شقایق جانفروزان

۱۳۹۵/۱۲/۰۸

سلام من میخوام آزمون ماز پایه دهم ثبت نام کنم هر کاری میکنم نمیشه چرا؟

پاسخ مدیر

لطفا توضیح دهید که دقیقا به چه مشکلی بر می خورید فروزان جان؟امیررضا عابد

۱۳۹۵/۱۲/۰۸

سلام و احترام-تشکر از کلاسها و جزوات فوق العادتون. اگه امکانش هست جزوه کامل رو قابل پرینت کنید چون واقعا این وقت سال فرصت جزوه نویسی نیست با توجه به اینکه شما بهترین موسسه در کل کشور در مورد زیست هستید اگه جزوتون چاپ کنید یا امکان پرینت خیلی خوبه.در ضمن من تصمیم دارم جزوه کامل خریداری کنم و میخواستم بپرسم ایا امکان داره که این جزوات به کسانی که کلاس و ازمون رو شرکت میکنن عرضه بشه یا تخفیفی داده میشه؟

پاسخ مدیر

با سلام

تهیه ی جزوه ی کامل شده برای ما هزینه ی زیادی در برداشته است امیر رضا جان

هزینه ای که برای خرید این جزوه می پردازید هزینه ای می باشد که ما برای تهیه جزوه پرداخت کرده ایم.

جزوه ی کلاس آنلاین که ههم اکنون در دسترس شما قرار دارد به صورت رایگان داده شده , شما و سایر دانش آموزان هزینه ای بابت آن جزوه پرداخت نکرده اید.حسین کاشی زاده

۱۳۹۵/۱۲/۰۶

سلام من پکیج دهمی ها رو خریداری کرده ام....فصل یک و دو و سه جزوه کاملی داشت اما چرا فصل چهار جزوه نداره؟

پاسخ مدیر

جزوات جدید گذاشته شده است دوست عزیزامير جديدي

۱۳۹۵/۱۲/۰۴

سلام لينك جزوه خرابه XD

پاسخ مدیر

در صورت مشکل در دانلود جزوه ی کامل به تلگرام telegram.me/m_vzi پیام دهید دوست عزیزعارف پیرزاد

۱۳۹۵/۱۱/۲۶

i loveeeee maz

پاسخ مدیر

  هدیه کوهی

۱۳۹۵/۱۱/۱۷

سلام من به صورت پکیجی ثبت نام نکردم ... الان میخوام برای فصل ۶و۷ زیست پیش ثبت نام ولی میگه مهلت ثبت نام تموم شده.... نمیشه تمدیدش کنید حداقل بازپخشو ببینیم؟

پاسخ مدیر

در صورتی که کل پکیج را ثبت نام نمایید می توانید که بازپخش کلاس های برگزار شده را نیز مشاهده کنید دوست عزیزمبینا شاهی

۱۳۹۵/۱۱/۱۶

سلام من پکیج طلایی سومی‌ ها:جمع بندی کل زیست سوم در ۱۵ جلسه همراه با جزوه کامل ماز (ویژه ۱۱ فصل سوم) را ثبت نام کردم ولی نمی دونم از کجا باید جزوه را بگیرم.لطفا راهنمایی کنید.

پاسخ مدیر

پس از وارد شدن به حساب کاربری خود به روی گزینه ی کلاس های من در بالای سایت- سمت چپ کلیک کنید .

جزوه هر کلاس در انتهای ردیف کلاس مربوطه قرار داده شده است مبینا جانحسین منصورکیایی

۱۳۹۵/۱۱/۱۶

سلام خسته نباشید ببخشید الان که میفرمایین جزوه کامل شده آماده هست یعنی برای اون جزوه باید یه پول جدا بدیم؟ممنون.

پاسخ مدیر

بله دوست عزیز

برای جزوه کامل زمان و هزینه ی زیادی گذاشته شده و مبلغی که پرداخت می کنید میزان هزینه ای است که خرج تهیه جزوه شده است.

ضمن اینکه جزوه کلاس آنلاین به صورت رایگان به دانش آموزان داده شده و شما مبلغی برای این جزوه پرداخت نکرده اید.ارمین جودی

۱۳۹۵/۱۱/۱۳

سلام ببخشيد تدريس فصل٨ پيش توسط چه كسي است؟

پاسخ مدیر

سلام توسط دكترخيرانديشs.y

۱۳۹۵/۱۱/۱۱

سلام.اینکه تمام مباحث یک فصل توی فیلم تدریس بشه خب امکانش نیست ولی ای کاش میشد برای تدریس هر فصل یه نظر سنجی میکردید یعنی اینکه توی فیلم چه مباحثی تدریس بشه بعد اون مباحثی ک اکثرا مشکل دارن تدریس بشه...و اینکه جزوه ی استاد فقط تعداد کمی جای خالی داره و بیشترش پر شده است خواهشا اون جای خالی هارو پر کنید

پاسخ مدیر

با سلام.احتياج چنداني به نظرسنجي نيست و مدرسين بر اساس تجربه ي تدريس ميتونن تشخيص بدهند كه چه زير موضوع هايي چالش برانگيزتر هست و معمولا هم روي همون زير موضوع ها تمركز بيشتري  مي كنند.مازیار خسروی

۱۳۹۵/۱۱/۱۱

سلام ببخشید توی چنل تلگرامتون نوشتید که مدرس سید آرمان موسوی زاده هست ولی کلاس جلسه قبلی رو (فصل 5 سوم) آقا خیر اندیش (اگه اشتباه گفتم ببخشید) برگزار کردن. ایا اون پکیج متفاوت هست با این(جمع بندی 40 جلسه ای)؟

پاسخ مدیر

سلام.مدرسين كلاس ها طراحان ازمون انلاين ماز مي باشند كه همگي در جلسات مختلف حضور مي يايند.تدريس فصل ٨سوم نيز دكتر موسوي خواهند بود.اسفندیاری

۱۳۹۵/۱۱/۱۰

سلام تشکر بابت کلاسهای عالی تون تدریس عالی بود

پاسخ مدیر

سلام.ممنون از لطف شما و دلگرمي كه به ما ميدينمحمد

۱۳۹۵/۱۱/۱۰

سلام استاد خسته نباشید. ای کاش اگه ممکن بود همین جزوه که دست خودتون هست رو برامون میدادید. پر کردن جدول ها خیلی وقت میگیره که یه دانش اموزی کنکوری وقت نداره! ممنون میشیم اگه این کارو بکنید :) راستی جزوه هایی که در بخش کلاس های من گذاشتید برای دانلود ، دانلود نمیشن حالا نمیدونم مشکل از سیستم منه یا از سایته مرسی :)

پاسخ مدیر

سلام.دربازپخش امكان استوپ فيلم و تكميل جاهاي خالي موجود هست و اين كه مشكل نه از سايت هست نه از شما.براي مشاهده فيلم ها بايد به بازپخش مراجعه كنيدشقایق یاراحمدی

۱۳۹۵/۱۱/۰۶

خیلی ممنون بابت کلاسهای خوبتون فقط خواهشا اون قسمت هایی از جزوه رو ک استاد تدریس نمیکنن در در پایان فیلم استاد روی هرصفحه یه دو سه ثانیه مکث کنن بعد ما خودمون فیلم رو نگه میداریم و جای خالی های جزوه رو پر میکنیم

پاسخ مدیر

سلام.خواهش می کنم.حتماa

۱۳۹۵/۱۱/۰۵

اگر با رعایت نکردن کپی رایت مشکل دارید جزوه کامل را به صورت رمز دار و فاقد امکان پرینت قرار دهید.

پاسخ مدیر

جزوه ی کامل و رمز دار که قابلیت پرینت ندارد نیز تهیه شده است دوست عزیز

برای اطلاعات بیشتر به www.biomaze.ir/azmun مراجعه کنید.