فیلتر بر اسای پایه : فیلتر بر اساس درس :

عنوان کلاستاریخ برگزاریزمان شروعزمان پایانمبلغ کلاس (تومان)ثبت نام
تدریس فصل دو تا پایان فصل1396/08/3016:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه هفتم1396/08/3018:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
پيدايش و گسترش زندگي+تغيير و تحول گونه ها از زيست پيش دانشگاهي1396/08/3020:00:0021:30:00۲۰,۰۰۰
حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل 31396/09/0716:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه هشتم1396/09/0718:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس ژنتيك جمعيت1396/09/0720:00:0021:30:00۲۰,۰۰۰
تدریس فصل تبادلات گازي تا پایان صفحه 53 و حل سوال جهت امادگي آزمون1396/09/1416:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه نهم1396/09/1418:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
ایمني بدن و دستگاه عصبي همراه حل سوال جهت آمادگي درآزمون 17 آذر1396/09/1420:00:0021:30:00۲۰,۰۰۰
حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل تنفس - جلسه سوم تنفس1396/09/2116:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه دهم1396/09/2118:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس ژنتيك جمعيت1396/09/2120:00:0021:30:00۲۰,۰۰۰
مرور فصل تنفس و شرو فصل گردش مواد در بدن - فصل 4 تا پایان قلب1396/09/2816:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه یازدهم1396/09/2818:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
فصل حواس و فصل هورمونها همراه حل سوال جهت آمادگي درآزمون 17 آذر1396/09/2820:00:0021:30:00۲۰,۰۰۰
حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل توليدمثل در جانوران حل مسئله ژنتيك جمعيت1396/10/1220:00:0023:00:00۴۰,۰۰۰
گردش مواد در بدن از صفحه ي 71 تا 781396/10/1916:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه دوازدهم1396/10/1918:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
مرور مباحث پيش 1 و حل سوال در جهت آمادگي آزمون 22 دي1396/10/1920:00:0023:00:00۴۰,۰۰۰
حل سوالات آزمون آنلاین و مرور فصل 1 و 2 و حل سوال از مباحث ذکر شده1396/10/2616:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه سیزدهم1396/10/2618:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
جمع بندي بدن انسان به صورت ترکيبي 11396/10/2620:00:0021:30:00۲۰,۰۰۰
مرور فصل 3 و 4 - تا پایان رگهاي خوني و حل سوال از مباحث ذکر شده1396/11/0316:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه چهاردهم1396/11/0318:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
جمع بندي بدن انسان به صورت ترکيبي 21396/11/0320:00:0021:30:00۲۰,۰۰۰
حل سوالات آزمون آنلاین و جلسه سوم فصل گردش مواد1396/11/1016:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه پانزدهم1396/11/1018:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل پویایي جم يتها و اجتماعات زیستي - ادامه فصل پویایي جم يتها و اجتماعات زیستي و رفتار شناسي1396/11/1020:00:0023:00:00۴۰,۰۰۰
جلسه چهارم فصل گردش مواد تا صفحهي 86 و حل سوال جهت امادگي آزمون1396/11/1716:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه شانزدهم1396/11/1718:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
رفتار شناسي و تدریس مبحث مادهي ژنتيك - تدریس ميوز و ميتوز1396/11/1720:00:0023:00:00۴۰,۰۰۰
حل سوالات آزمون آنلاین ه تكميل نكات فصل گردش مواد و شرو فصل 51396/11/2416:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه هفدهم1396/11/2418:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل شارش انرژي (فتوسنتز) ژنتيك و خاستگاه آن به همراه حل مسئله1396/11/2420:00:0023:00:00۴۰,۰۰۰
جلسه دوم فصل 5 تا پایان فرایند تشكيل ادرار و تخليه آن - تا صفحه 951396/12/0116:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه هجدهم1396/12/0118:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
ژنتيك و خاستگاه آن به همراه حل مسئله1396/12/0120:00:0023:00:00۴۰,۰۰۰
حل سوالات آزمون آنلاین ه تدریس جلسه سوم فصل 5 تا پایان صفحه 981396/12/0816:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه نوزدهم1396/12/0818:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس ادامه فصل شارش انرژي - تدریس فصل ویروس و باکتري1396/12/0820:00:0023:00:00۴۰,۰۰۰
حل سوال آمادگي آزمون 16 اسفند ماز و 18 اسفند کانون1396/12/1516:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه بیستم1396/12/1518:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
تدریس فصل توليد مثل درگياهان1396/12/1520:00:0023:00:00۴۰,۰۰۰
حل سوالات آزمون آنلاین ه تدریس فصل 6 از یاخته تا گياه1396/12/2216:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه بیست و یکم1396/12/2218:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
تدریس فصل رشد و نمو گياهان به همراه حل سوال در جهت آمادگي آزمون1396/12/2220:00:0023:00:00۴۰,۰۰۰
تدریس فصل 6 جلسه دوم تا پایان سامانه بافتي صفحه 110 و حل سوال آمادگي آزمون1396/12/2816:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه بیست و دوم1396/12/2818:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
مرور و حل سوال زیست دوم دبيرستان - مرور و حل سوال زیست سوم دبيرستان1396/12/2820:00:0023:00:00۴۰,۰۰۰
حل سوالات آزمون آنلاین و تكميل فصل 6 - از یاخته تا گياه1397/01/0716:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه بیست و سوم1397/01/0718:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
حل سوالات آزمون آنلاین حل مسئله ژنتيك مندلي و حل مسئله ژنتيك جمعيت-مرور و حل سوال فصل 1 تا 4 پيش دانشگاهي1397/01/0720:00:0023:00:00۴۰,۰۰۰
جلسه ي حل سوال امادگي آزمون 29 فروردین ماز و 31 فروردین کانون1397/01/1416:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه بیست و چهارم1397/01/1418:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
جمع بندي زیست جانوري - جمع بندي زیست گياهي 11397/01/1420:00:0023:00:00۴۰,۰۰۰
شروع فصل 7 - جذب و انتقال مواد در گياهان وحل سوالات آزمون آنلاین1397/01/2116:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه بیست و پنجم1397/01/2118:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
جمع بندي زیست گياهي21397/01/2120:00:0023:00:00۴۰,۰۰۰
تكميل فصل 7 - جذب و انتقال مواد در گياهان1397/01/2816:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه بیست و ششم1397/01/2818:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس آغازیان - تدریس قارچها1397/01/2820:00:0023:00:00۴۰,۰۰۰
مرور پيش2 - حل سوالات و تحليل زیست کنكور 961397/02/1120:00:0023:00:00۴۰,۰۰۰
عنوان کلاستاریخ برگزاریزمان شروعزمان پایانمبلغ کلاس (تومان)مشاهده
مولكولهاي زیستي و سفري به درون سلول/پروتیین سازی1396/07/1120:00:0022:40:00۴۰,۰۰۰
فصل 1 زیست شناسي دیروزه امروز و فردا1396/07/1816:00:0017:36:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه اول(تا پايان پتانسيل عمل)1396/07/1818:55:0020:25:00۲۰,۰۰۰
فصل٢و٣دوم تا ابتداي قسمت گياهي+تكميل پروتيين سازي تا پايان ترجمه+حل سوال جهت آمادگي براي آزمون 19 مهر ماز و 21 مهر کانون1396/07/1820:20:0022:55:00۴۰,۰۰۰
حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل 2 = گوارش و جذب مواد تا پاین یاخته و بافت جانوري1396/07/2516:00:0017:35:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه دوم1396/07/2518:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
حل سوالات آزمون آنلاین و ادامه فصل پروتئينسازي - تدریس مبحث گوارش به جز مبحث گوارش در جانوران1396/07/2520:00:0022:00:00۴۰,۰۰۰
جلسه ي حل سوال از صفحات 9 تا 27 امادگي آزمون 3 آبان ماز و 5 آبان کانون1396/08/0216:00:0017:10:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه سوم1396/08/0218:00:0019:20:00۲۰,۰۰۰
تكنولوژي زیستي و مبحث تبادل گازها به جز مبحث تنفس در جانوران - مبحث تنفس و گواراش در جانوران با نگاهي ترکيبي1396/08/0220:00:0022:30:00۴۰,۰۰۰
حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل 21396/08/0916:05:0017:20:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه چهارم1396/08/0918:15:0019:20:00۲۰,۰۰۰
حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس ادامه فصل تكنولوژي زیستي گردش مواد مبحث قلب و عروق1396/08/1020:00:0023:15:00۲۰,۰۰۰
تدریس فصل 2دهم (صفحه 27 تا 37 )1396/08/1616:00:0016:55:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه پنجم1396/08/1618:00:0019:10:00۲۰,۰۰۰
گردش مواد (مبحث گياهي)و نگاهي به قسمت گياهي فصل سوم سال دوم حل سوال جهت آمادگي براي آزمون 17 آبان ماز و 19 آبان کانون1396/08/1620:00:0021:40:00۲۰,۰۰۰
پايه دهم-حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل 2 - جلسه چهارم گوارش-1396/08/2316:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم جلسه ششم1396/08/2318:00:0019:02:00۲۰,۰۰۰
تدريس فصل دفع مواد و حركت از زيست دوم دبيرستان نظام قديم(كنكوري هاي ٩٧)1396/08/2320:00:0021:45:00۲۰,۰۰۰

گروه آموزشی ماز

 

خرسندیم که اعلام نماییم پس از برگزاری موفق چندین سال آزمون های آنلاین،تالیف کتب متعدد کمک آموزشی،برگزاری کلاس های آنلاین کنکور برای اولین بار در کشور و سایر خدمات ارائه شده توسط این گروه و اعتماد شما دانش آموزان عزیز و فهیم نسبت به گروه آموزشی ماز،تعداد دانش آموزان مازی از مرز 15000نفر نیز گذشت و قدردان لطف شما عزیزان خواهیم بود.لازم به ذکر است که تمامی نفرات برتر آزمون های آزمایشی از خدمات آموزشی این مجموعه استفاده می نمایند که گواه کیفیت کار ماست.

گروه آموزشی ماز با افتخار اعلام می دارد،پس از موفقیت در برگزاری بزرگترین آزمون های آنلاین کشوری،بنا به درخواست بسیاری از دانش آموزان  در سال 95-96 کلاس های آنلاین ماز راه اندازی شد و این امکان را برای شما فراهم آوردیم تا با بهره گیری از تدریس اساتید مازبه عنوان برترین اساتید کشور،سطح علمی و قابلیت پاسخگویی خود به سوالات آزمون های آزمایشی و کنکور افزایش دهید.

 

به دلیل استقبال زیاد دانش آموزان از کلاس ها امسال نیز گروه ماز قصد دارد کلاس های آنلاین را برای سال تحصیلی 96-97 نیز برگزار کند.

ویژگی این کلاس ها به شرح زیر است :

1)کلاس‌های آنلاین ماز این فرصت را به شما میدهد تا در سراسر کشور بتوانید در کلاس های بهترین اساتید کشور با کمترین قیمت ممکن شرکت کنید.سطح تدريس كلاس ها در راستاي سطح مورد نياز براي پاسخگويي به سوالات كنكورهاي سراسري است و درچارچوب كتاب درسي،ضمن گفتن پيش نيازهاي هرفصل،مطالب مرتبط به صورت تركيبي با يكديگر بيان مي شوند.

2)برنامه کلاس‌ها به نحویی‌ چیده شده که شما میتوانید کل زیست را مرور و جمع بندی کنید و تا حد امکان برنامه کلاس‌ها باآزمون‌های آزمایشی‌ کشور هماهنگ می‌باشد. تعداد جلسات دهمی‌ها 26 جلسه, یازدهمی ها 26 جلسه و کنکوری‌ها 50 جلسه می‌باشد که این 50 جلسه جمع بندی کل سه پایه دوم ،سوم و کنکور می‌باشد.

** دقت کنید اگر کلاس هایی که تاریخ آنها گذشته را ثبت نام کنید میتوانید آن ها را نیز مانند سایر جلسات مشاهده کنید.

3)امکان رفع اشکال نیز در این کلاس‌ها برای شما وجود دارد.افراد شرکت کننده در کلاس می توانند پس از پایان کلاس،به رفع اشکال متنی و صوتی بپردازند و پاسخ خود را حداکثر تا 48ساعت پس از ارسال اشکال خود،دریافت نمایند

4) برای مشاهده نمونه فیلم کلاس آنلاین،یک جلسه رایگان در سایت قرار داده شده است.


5)درصورتی که قادر به مشاهده کلاس در وقت مقرر نشدید می توانید به اکانت خود تا کنکور97 پس ازموعد کلاس،مراجعه نموده و در این بازه هر زمان که مایل باشید،به مشاهده آن بپردازید.

6) به شما عزیزان شرکت کننده در کلیه جلسات(منظور خرید پکیج های کامل یک پایه )، جزوه های گروه آموزشی ماز(كنكوري ها:جزوه ی زیست شناسی ترکیبی ماز+چگونه زیست را100بزنیم/ برای پایه دهم و یازدهم نیز جزوه مخصوص به هر پایه را که به محض آماده سازی تحویل خواهد شد) ،حاوی قوی ترین درسنامه ها و خلاصه نویسی، به صورت رایگان،دراختیارتان قرار خواهد گرفت و تدریس از روی همین جزوه انجام می شود.این جزوه ها دارای جاهای خالی می باشد که در کلاس انلاین توسط مدرس تکمیل خواهد شد.

با ما همراه باشید....

 

 

دانلود برنامه کلاس آنلاین پایه دهم

دانلود برنامه کلاس آنلاین پایه یازدهم

دانلود برنامه کلاس آنلاین کنکوری ها

 

 

پاسخ به پرسش های متداول را اینجا بخوانید.

 

در صورتی که به علت مشکل مالی درخواست بورسیه ی کلاس های آنلاین را دارید صفحه ی مخصوص بورسیه کلاس آنلاین را با دقت مطالعه نمایید.

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

 

 

 


نظرات کاربران

نظر خود را ثبت کنید

کامبیز

۱۳۹۶/۰۷/۱۵

سلام من صبح روز96/07/12 پکیج 699 تومنی رو ثبت نام کردم ولی هنوز لینک تماشای فیلم جلسه اول زیست توی صفحه ی شخصیم نیست.

پاسخ مدیر

سلام

به تلگرام @maze_sh پیام دهیددوست عزیزعلی تقی پور

۱۳۹۶/۰۷/۱۳

با سلام من تو پکیج کامل پایه دهم ثبت نام کردم الن رمز عبور کلاس انلاین رو از کجا بگیرم ؟

پاسخ مدیر

تا دوشنبه برای شما پیامک میشود علی جانرزا

۱۳۹۶/۰۷/۱۲

هزینه ی ازمونها چقدره؟ من هرچی تو سایتتون سرچ میکنم نمیتونم به جواب برسم

پاسخ مدیر

پایه پیش دانشگاهی 169 تومان

به biomaze.ir/azmun97 مراجعه کنید دوست عزیزسهند حبیبی

۱۳۹۶/۰۲/۲۹

سلام دکتر خیر اندیش واقعا از کلاس هاتون ممنونم ازمونهاتونم عالیه هرچی بگم کم گفتم من نمیدونم اگه بخوام جزوه ی ماز رو تکمیل کنم باید چی کار کنم هر چی توی سایت می گردم پیداش نمی کنم

پاسخ مدیر

سلام دوست عزیز

می توانید از قسمت محصولات همین سایت تهیه کنید .

 مسعود محمدقلی زاده

۱۳۹۶/۰۲/۱۶

سلام بر دکتر خیراندیش...من پارسال بخاطر این زیست نتونستم هیچجایی قبول شم یعنی زیست منفی ..با گروه حرفه ای شما..من الان توی ازمون جمبندی زیستو50 زدم اونم تازه4فصلو نرسیدم بخونم حتی بدون دوره مطالب..حتی بدون تست زدن..ازمون بعدی شک ندارم 80کمترنخواهم زد..چون 1سرماخوردگی شدید داشتم سرجلسه خ سرم درد میکرد2تموم نکردم کتابارو با اموشی شما شما عالی هستید

پاسخ مدیر

سپاس از محبت و همراهی شما مسعود جانالهه محمدعلی

۱۳۹۶/۰۲/۰۶

ممنون از کلاس ها...واقعا عالین اقای خیراندیش

پاسخ مدیر

 

 amir ...

۱۳۹۶/۰۲/۰۴

سلام با احترام از شما میخوایم که این سه استاد تو همایش باشن چون تو کلاس های انلاین دیدیم ازتون خواااااااهش میکنم فقط اینا باشن باشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 1)استاد اسفندیاری 2)استاد موسوی 3)بدون شک بهترین استاد کلاس های انلاین دکترررررررررر خیراندیش:)

پاسخ مدیر

 

 

 

 مهرناز شکاری

۱۳۹۶/۰۱/۲۹

سلام چرا نظرات رو ثبت نمیکین! بازم تکرار میکنم لطفا بقیه کلاسها رو دکترخیراندیش برگزار کنن... 😇 یه خواهش همایش زیست رو هم لطفا دکتر خیراندیش و موسوی و اسفندیاری برگزار کنند واقعا کلاس این سه استاد کاملا مطالب رو جا میندازن لطفاااااااا به نظرمون اهمیت بدین... 🙏ممنون که تا کنکور تنهایمان نخواهید گذاشت🙏

پاسخ مدیر

   الهه محمدعلی

۱۳۹۶/۰۱/۲۹

سلام می خواستم بدونم برای همایش ها باید چطور ثبت نام کرد؟و اینکه انلاین هستن یا به صورت حضوری برگزار میشن؟

پاسخ مدیر

از قسمت پکیج ها می توانید همایش را ثبت نام کنید دوست عزیز

همایش به صورت آنلاین خواهد بود و امکان بازپخش نیز خواهد داشت .شقایق یاراحمدی

۱۳۹۶/۰۱/۲۹

سلام.اگه امکانش هست کلاسای باقی مونده رو دکتر خیراندیش برگزار کنن چون واقعا عالین

پاسخ مدیر

            سامان صبوری

۱۳۹۶/۰۱/۲۵

سلام من میخام جزوه زیست ترکیبی با قیمت۱۱۹هزارتومان رو بخرم لطفا بگید فایل ها چگونه به دستم میرسه؟ واینکه اگر در کافینت خرید رو انجام بدم میتونم به سیستم خودم انتقال بدم.؟وشامل چی میشه این جزوه.ممنون میشم اگه جواب بدین.،.مدیر لطفا جواب بدین

پاسخ مدیر

لافاصله پس از خرید جزوه

لینک جزوه به همراه کد فعال سازی آن درصفحه ی شخصی شما قرار خواهد گرفت دوست عزیز

بلی میتوانید دقت داشته باشید که جزوه را به روی سیستم خودتان نصب و فعال کنید .

موفق باشیدM.gh

۱۳۹۶/۰۱/۲۲

ببخشيد من اگر پكيج سوم رو بگيرم تا كي ميتونم فيلم ها رو ببينم؟

پاسخ مدیر

نا کنکور 96 دوست عزیزشقایق یاراحمدی

۱۳۹۶/۰۱/۱۴

جرا فصل ۳ پیش دانشگاهی جزو برنامه نیست؟؟ینی این فصل تدریس نمیشه؟؟؟

پاسخ مدیر

تاریخ برگزاری این فصل به 23ام تغییر یافته است دوست عزیزعلی-

۱۳۹۶/۰۱/۱۲

اگر من کامل ترین پکیج ماز رو با 40 درصد تخفبف مسابقه ثبت نام بکنم (ازقسمت پرداخت انلاین )رمز ها رو از چه طریقی به من ارسال می کنید؟

پاسخ مدیر

در صورتی که پکیج کامل امسال را ثبت نام کنید رمز ها در صفحه ی شخصی شما قرار می گیرند علی جانسعیده ولیزاده

۱۳۹۶/۰۱/۰۸

با سلام من که امروز کلاس هارو ثبت نام کردم کی تو صفحه ام فعال میشه؟

پاسخ مدیر

بلافاصله پس از ثبت نام کلاس ها برای شما فعال می شودسعیده جانحسین کاشی زاده

۱۳۹۵/۱۲/۲۷

با عرض سلام و خسته نباشید.... تقریبا از وسطای فصل چهار به اینور کیفیت کلاس ها خیلی اومده پایین منظورم کیفیت فیلم هستش صدا هم کیفیت پایینی داره ولی فصل یک و دو و سه واقعا کیفیت بالایی داشت لطفا کیفیت ها رو مانند قبل ببرین بالا خیلی پایین آوردین

پاسخ مدیر

بدلیل حجم زیاد کیفیت فیلم رو تقریبا حجم رو به 1/3 و 1/2 رسوندیم

اگر منظورتون استاد خاصی هست بفرمائید.رضا مردافکن

۱۳۹۵/۱۲/۲۳

سلام کلاس انلاین 22اسفند مشکل داره تو بازپخشش .به جای کلاس دیگه ای جایگزین شده لطفا رسیدگی کنین

پاسخ مدیر

در حال بررسی و رفع مشکل می باشیم دوست  عزیز

سپاس از شمامحدثه اصغری

۱۳۹۵/۱۲/۲۱

سلام میخواستم در ازمون انلاین ماز ثبت نام کنم راهنمایی کنید

پاسخ مدیر

در صورتی که برای آزمون امسال در پایه ی کنکوری قصد ثبت نام دارید لطفا  به biomaze.ir/azmun مراجعه نمایید.

و برای آزمون های سال آینده به biomaze.ir/azmun97 مراجعه نمایید.

با سپاسشقایق یاراحمدی

۱۳۹۵/۱۲/۱۳

خیلی ممنون بابت کلاسهای خوبتون فقط یه پیشنهاد داشتم این ک انیمیشن هایی ک توی فیلما استفاده میکنید خب فارسی نیستند و من خودم ب شخصه متوجه نمیشم اگه خود استاد رو انیمیشن ها توضیح بدن خیلی بهتره...

پاسخ مدیر

حتما انتقال داده خواهد شد شقایق جانفروزان

۱۳۹۵/۱۲/۰۸

سلام من میخوام آزمون ماز پایه دهم ثبت نام کنم هر کاری میکنم نمیشه چرا؟

پاسخ مدیر

لطفا توضیح دهید که دقیقا به چه مشکلی بر می خورید فروزان جان؟امیررضا عابد

۱۳۹۵/۱۲/۰۸

سلام و احترام-تشکر از کلاسها و جزوات فوق العادتون. اگه امکانش هست جزوه کامل رو قابل پرینت کنید چون واقعا این وقت سال فرصت جزوه نویسی نیست با توجه به اینکه شما بهترین موسسه در کل کشور در مورد زیست هستید اگه جزوتون چاپ کنید یا امکان پرینت خیلی خوبه.در ضمن من تصمیم دارم جزوه کامل خریداری کنم و میخواستم بپرسم ایا امکان داره که این جزوات به کسانی که کلاس و ازمون رو شرکت میکنن عرضه بشه یا تخفیفی داده میشه؟

پاسخ مدیر

با سلام

تهیه ی جزوه ی کامل شده برای ما هزینه ی زیادی در برداشته است امیر رضا جان

هزینه ای که برای خرید این جزوه می پردازید هزینه ای می باشد که ما برای تهیه جزوه پرداخت کرده ایم.

جزوه ی کلاس آنلاین که ههم اکنون در دسترس شما قرار دارد به صورت رایگان داده شده , شما و سایر دانش آموزان هزینه ای بابت آن جزوه پرداخت نکرده اید.حسین کاشی زاده

۱۳۹۵/۱۲/۰۶

سلام من پکیج دهمی ها رو خریداری کرده ام....فصل یک و دو و سه جزوه کاملی داشت اما چرا فصل چهار جزوه نداره؟

پاسخ مدیر

جزوات جدید گذاشته شده است دوست عزیزامير جديدي

۱۳۹۵/۱۲/۰۴

سلام لينك جزوه خرابه XD

پاسخ مدیر

در صورت مشکل در دانلود جزوه ی کامل به تلگرام telegram.me/m_vzi پیام دهید دوست عزیزعارف پیرزاد

۱۳۹۵/۱۱/۲۶

i loveeeee maz

پاسخ مدیر

  هدیه کوهی

۱۳۹۵/۱۱/۱۷

سلام من به صورت پکیجی ثبت نام نکردم ... الان میخوام برای فصل ۶و۷ زیست پیش ثبت نام ولی میگه مهلت ثبت نام تموم شده.... نمیشه تمدیدش کنید حداقل بازپخشو ببینیم؟

پاسخ مدیر

در صورتی که کل پکیج را ثبت نام نمایید می توانید که بازپخش کلاس های برگزار شده را نیز مشاهده کنید دوست عزیزمبینا شاهی

۱۳۹۵/۱۱/۱۶

سلام من پکیج طلایی سومی‌ ها:جمع بندی کل زیست سوم در ۱۵ جلسه همراه با جزوه کامل ماز (ویژه ۱۱ فصل سوم) را ثبت نام کردم ولی نمی دونم از کجا باید جزوه را بگیرم.لطفا راهنمایی کنید.

پاسخ مدیر

پس از وارد شدن به حساب کاربری خود به روی گزینه ی کلاس های من در بالای سایت- سمت چپ کلیک کنید .

جزوه هر کلاس در انتهای ردیف کلاس مربوطه قرار داده شده است مبینا جانحسین منصورکیایی

۱۳۹۵/۱۱/۱۶

سلام خسته نباشید ببخشید الان که میفرمایین جزوه کامل شده آماده هست یعنی برای اون جزوه باید یه پول جدا بدیم؟ممنون.

پاسخ مدیر

بله دوست عزیز

برای جزوه کامل زمان و هزینه ی زیادی گذاشته شده و مبلغی که پرداخت می کنید میزان هزینه ای است که خرج تهیه جزوه شده است.

ضمن اینکه جزوه کلاس آنلاین به صورت رایگان به دانش آموزان داده شده و شما مبلغی برای این جزوه پرداخت نکرده اید.ارمین جودی

۱۳۹۵/۱۱/۱۳

سلام ببخشيد تدريس فصل٨ پيش توسط چه كسي است؟

پاسخ مدیر

سلام توسط دكترخيرانديشs.y

۱۳۹۵/۱۱/۱۱

سلام.اینکه تمام مباحث یک فصل توی فیلم تدریس بشه خب امکانش نیست ولی ای کاش میشد برای تدریس هر فصل یه نظر سنجی میکردید یعنی اینکه توی فیلم چه مباحثی تدریس بشه بعد اون مباحثی ک اکثرا مشکل دارن تدریس بشه...و اینکه جزوه ی استاد فقط تعداد کمی جای خالی داره و بیشترش پر شده است خواهشا اون جای خالی هارو پر کنید

پاسخ مدیر

با سلام.احتياج چنداني به نظرسنجي نيست و مدرسين بر اساس تجربه ي تدريس ميتونن تشخيص بدهند كه چه زير موضوع هايي چالش برانگيزتر هست و معمولا هم روي همون زير موضوع ها تمركز بيشتري  مي كنند.مازیار خسروی

۱۳۹۵/۱۱/۱۱

سلام ببخشید توی چنل تلگرامتون نوشتید که مدرس سید آرمان موسوی زاده هست ولی کلاس جلسه قبلی رو (فصل 5 سوم) آقا خیر اندیش (اگه اشتباه گفتم ببخشید) برگزار کردن. ایا اون پکیج متفاوت هست با این(جمع بندی 40 جلسه ای)؟

پاسخ مدیر

سلام.مدرسين كلاس ها طراحان ازمون انلاين ماز مي باشند كه همگي در جلسات مختلف حضور مي يايند.تدريس فصل ٨سوم نيز دكتر موسوي خواهند بود.اسفندیاری

۱۳۹۵/۱۱/۱۰

سلام تشکر بابت کلاسهای عالی تون تدریس عالی بود

پاسخ مدیر

سلام.ممنون از لطف شما و دلگرمي كه به ما ميدينمحمد

۱۳۹۵/۱۱/۱۰

سلام استاد خسته نباشید. ای کاش اگه ممکن بود همین جزوه که دست خودتون هست رو برامون میدادید. پر کردن جدول ها خیلی وقت میگیره که یه دانش اموزی کنکوری وقت نداره! ممنون میشیم اگه این کارو بکنید :) راستی جزوه هایی که در بخش کلاس های من گذاشتید برای دانلود ، دانلود نمیشن حالا نمیدونم مشکل از سیستم منه یا از سایته مرسی :)

پاسخ مدیر

سلام.دربازپخش امكان استوپ فيلم و تكميل جاهاي خالي موجود هست و اين كه مشكل نه از سايت هست نه از شما.براي مشاهده فيلم ها بايد به بازپخش مراجعه كنيدشقایق یاراحمدی

۱۳۹۵/۱۱/۰۶

خیلی ممنون بابت کلاسهای خوبتون فقط خواهشا اون قسمت هایی از جزوه رو ک استاد تدریس نمیکنن در در پایان فیلم استاد روی هرصفحه یه دو سه ثانیه مکث کنن بعد ما خودمون فیلم رو نگه میداریم و جای خالی های جزوه رو پر میکنیم

پاسخ مدیر

سلام.خواهش می کنم.حتماa

۱۳۹۵/۱۱/۰۵

اگر با رعایت نکردن کپی رایت مشکل دارید جزوه کامل را به صورت رمز دار و فاقد امکان پرینت قرار دهید.

پاسخ مدیر

جزوه ی کامل و رمز دار که قابلیت پرینت ندارد نیز تهیه شده است دوست عزیز

برای اطلاعات بیشتر به www.biomaze.ir/azmun مراجعه کنید.