فیلتر بر اسای پایه : فیلتر بر اساس درس :

عنوان کلاستاریخ برگزاریزمان شروعزمان پایانمبلغ کلاس (تومان)ثبت نام
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه یازدهم1397/12/0716:00:0018:00:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه یازدهم1397/12/0718:00:0020:00:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه دوازدهم1397/12/2116:00:0018:00:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه دوازدهم1397/12/2118:00:0020:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات چهل سوم و چهل و چهارم1397/12/2120:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه سیزدهم1398/01/0618:00:0020:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات چهل پنجم و چهل ششم1398/01/0620:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات چهل هفتم و چهل و هشتم1398/01/1320:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه سیزدهم1398/01/2016:00:0018:00:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه چهاردهم1398/01/2018:00:0020:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات چهل نهم و پنجاهم1398/01/2020:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات پنجاه یکم و پنجاه دوم1398/01/2720:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه چهاردهم1398/02/0316:00:0018:00:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه پانزدهم1398/02/0318:00:0020:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات پنجاه سوم و پنجاه چهارم1398/02/0320:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات پنجاه پنچم و پنجاه و ششم1398/02/1020:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه پانزدهم1398/02/1716:00:0018:00:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه شانزدهم و هفدهم1398/02/1718:00:0021:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات پنچاه هفتم و پنجاه هشتم1398/02/1720:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات پنجاه نهم و شصتم1398/02/2420:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه هجدهم1398/02/3118:00:0020:00:00۴۰,۰۰۰


کلاس های برگزار شده


عنوان کلاستاریخ برگزاریزمان شروعزمان پایانمبلغ کلاس (تومان)مشاهده
پايه دهم-زیست-حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل 21396/08/0916:05:0017:20:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه چهارم1396/08/0918:15:0019:20:00۲۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-تدریس فصل 2(صفحه 27 تا 37 )1396/08/1616:00:0016:55:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست-- جلسه پنجم1396/08/1618:00:0019:10:00۲۰,۰۰۰
پايه دهم-زیست-حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل 2 - جلسه چهارم گوارش-1396/08/2316:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم -زیست-جلسه ششم1396/08/2318:00:0019:02:00۲۰,۰۰۰
پايه دهم-زیست-تدریس فصل دو تا پایان فصل1396/08/3016:00:0016:55:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم -زیست-جلسه هفتم1396/09/0218:30:0019:50:00۲۰,۰۰۰
پايه دهم-زیست-حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل 31396/09/0716:00:0017:10:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه هشتم1396/09/0718:10:0019:10:00۲۰,۰۰۰
پايه دهم-زیست-تدریس فصل تبادلات گازي تا پایان صفحه 53 و حل سوال جهت امادگي آزمون1396/09/1416:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم--زیست- جلسه نهم1396/09/1418:00:0019:05:00۲۰,۰۰۰
پايه دهم-زیست-حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل تنفس - جلسه سوم تنفس1396/09/2116:00:0017:00:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم -زیست-جلسه دهم(تدریس مباحث مشترک بین سومونظام قدیم و یازدهم چدید ازفصل هورمون)1396/09/2118:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست شناسی-مرور فصل تنفس و شروع فصل گردش مواد در بدن - فصل 4 تا پایان قلب1396/09/2816:00:0017:00:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه یازدهم(الباقی فصل حرکت از نحوه تامین انرژی انقباض تا پایان)1396/09/2818:00:0019:00:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-فصل حواس و فصل هورمونها همراه حل سوال جهت آمادگي درآزمون 17 آذر1396/09/2820:00:0022:30:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل توليدمثل در جانوران حل مسئله ژنتيك جمعيت1396/10/1820:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست -گردش مواد در بدن از صفحه ي 71 تا 781396/10/1916:00:0017:48:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-مرور مباحث پيش 1 و حل سوال در جهت آمادگي آزمون 22 دي1396/10/1920:00:0021:02:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه دوازدهم1396/10/2218:00:0019:35:00۲۰,۰۰۰
پايه دهم-زیست-حل سوالات آزمون آنلاین و مرور فصل 1 و 2 و حل سوال از مباحث ذکر شده1396/10/2616:00:0017:10:00۲۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه هشتم1396/10/2616:00:0018:00:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه سیزدهم1396/10/2618:00:0019:10:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-جمع بندي بدن انسان به صورت ترکيبی1(مباحث پایه دوم)1396/10/2620:00:0021:10:00۲۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-مرور فصل 3 و 4 - تا پایان رگهاي خوني و حل سوال از مباحث ذکر شده1396/11/0316:00:0017:30:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه چهاردهم1396/11/0318:00:0019:10:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-جمع بندي بدن انسان به صورت ترکيبي 2(مباحث سوم+تکمیل گردش خون)1396/11/0320:30:0021:30:00۲۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-حل سوالات آزمون آنلاین و جلسه سوم فصل گردش مواد1396/11/1016:00:0017:10:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه پانزدهم-شروع فصل تقسیم یاخته1396/11/1018:15:0019:20:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل پویایي جمعيتها و اجتماعات زیستي - ادامه فصل پویایي جمعيتها و اجتماعات زیستي و رفتار شناسي1396/11/1022:00:0023:55:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-جلسه چهارم فصل گردش مواد تا صفحه ي 86 و حل سوال جهت امادگي آزمون1396/11/1716:00:0017:05:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه شانزدهم-میتوز1396/11/1718:10:0019:30:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-ژنتیک پارت 11396/11/1720:00:0022:10:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-ادامه فصل51396/11/2416:00:0017:14:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه هفدهم-میوز1396/11/2418:00:0019:20:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس فصل شارش انرژي (فتوسنتز) ژنتيك و خاستگاه آن به همراه حل مسئله1396/11/2420:10:0023:00:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-جلسه دوم فصل 5 تا پایان فرایند تشكيل ادرار و تخليه آن - تا صفحه 951396/12/0116:00:0017:06:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه هجدهم1396/12/0118:00:0019:20:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه اول:ترکیبیات1396/12/0518:00:0019:29:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-شیمی-جلسه ١:استوکیومتری-شروع فصل تا آخر مفاهيم مول1396/12/0618:00:0020:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه اول:مبحث بردار سال دوم دبيرستان فصل اول سال دوم1396/12/0620:30:0022:10:00۵۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-حل سوالات آزمون آنلاین ،تدریس جلسه سوم فصل 5 تا پایان صفحه 981396/12/0816:00:0017:05:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه دوم مبحث حركت شناسي (سرعت ثابت و شتاب ثابت ) فصل دوم سال دوم و فصل اول پيش دانشگاهي1396/12/0920:00:0022:40:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه2-احتمال(مفاهيم اوليه،احتمال ساده،عمليات روى پيشامدها)1396/12/1018:00:0019:27:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه3:احتمال(احتمال دوجمله اى،احتمال شرطى،جمع و ضرب احتمال،قضيه بيز،متغير تصادفى و قانون احتمال كل)1396/12/1218:00:0019:24:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-شیمی-جلسه٢:استوکیومتری-ادامه مفاهيم مسائل تا آخر فصل و حل مسائل متعدد1396/12/1318:00:0020:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه سوم مبحث حركت شناسي ( نمودارهاي مكان - زمان و سرعت -زمان و شتاب -زمان) فصل دوم سال دوم و فصل اول پيش دانشگاهي1396/12/1320:00:0022:20:00۵۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-حل سوال آمادگي آزمون 16 اسفند ماز و 18 اسفند کانون1396/12/1516:00:0017:10:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه نوزدهم1396/12/1518:00:0019:30:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-تدریس فصل۵،۶،۷سوم و ادامه شارش انرژی1396/12/1520:00:0022:40:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه چهارم مبحث حركت شناسي ( سقوط آزاد و حركت در دو بعد ) فصل دوم سال دوم و فصل اول پيش دانشگاهي1396/12/1620:00:0022:18:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه4:نظريه معادلات(تعيين علامت و درجه دوم)1396/12/1718:00:0019:36:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه5-نظريه معادلات(معادلات گنگ و گويا، قدرمطلق،جزصحیح)1396/12/1918:00:0020:20:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97_جلسه اول مشاوره:دوران طلایی عید1396/12/2017:10:0018:20:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-شیمی-جلسه3-فصل 2شیمی سوم ترموديناميك1396/12/2018:30:0020:50:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه پنجم مبحث مكانيك ( قوانين نيوتن و اصطكاك) فصل سوم سال دوم و فصل دوم پيش دانشگاهي1396/12/2021:00:0023:11:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-ویروس باکتری+مباحث باقیمانده از شارش انرژی1396/12/2120:30:0023:50:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه بیستم1396/12/2218:00:0019:15:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-حل سوال‌زیست‌دوم دبیرستان1396/12/2220:10:0021:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه ششم مبحث مكانيك ( نخ و قرقره و سطح شيبدار و چند جسميها) فصل سوم سال دوم و فصل دوم پيش دانشگاهي1396/12/2320:00:0021:29:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه6- نظريه معادلات: معادلات گنگ و گويا و قدر مطلق وحل انواع نامعادلات1396/12/2618:00:0019:34:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه 7:مثلثات(تیپ1-3)1396/12/2620:00:0021:54:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-شیمی-جلسه 4:فصل محلولها،از ابتداي فصل مفاهيم محلول -انحلال پذيري تاآخر غلظت ppm1396/12/2718:00:0020:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه هفتم مبحث ديناميك ( اندازه حركت و نيرو مركز گرا) فصل دوم پيش دانشگاهي1396/12/2720:00:0021:23:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست مرور و حل سوال زیست سوم دبيرستان1396/12/2820:00:0021:05:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه هشتم مبحث كار و انرژي فصل چهارم سال دوم1397/01/0120:00:0021:05:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه 8:مثلثات(تیپ4ومعادلات مثلثاتی)1397/01/0218:00:0019:14:00۵۰,۰۰۰
کنکور97-ریاضی-جلسه9:تابع(مفاهیم،دامنه،تساوی توابع،اعمال جبری روی توابع)1397/01/0418:00:0019:43:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-شیمی-جلسه5:ادامه ي مفاهيم غلظت تا آخر محلول هاي كلوييد و صابونها1397/01/0518:00:0019:37:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه نهم مبحث نوسان ( معادلات و نمودارها) فصل سوم پيش دانشگاهي1397/01/0520:00:0021:14:00۵۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست-جلسه بیست و یکم1397/01/0718:00:0019:05:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-حل سوال از مباحث‌پیش۱1397/01/0820:00:0020:53:00۴۰,۰۰۰
کنکور97-فیزیک-جلسه دهم مبحث نوسان ( انرژيهاي نوسانگرو آونگ نوساني) فصل سوم پيش دانشگاهي1397/01/0821:30:0022:40:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه10:تابع(تابع مرکب،تابع یک به یک،معکوس و ...)1397/01/0918:00:0020:25:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه 11:تصاعد و دنباله(پایه)1397/01/1118:00:0019:49:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-جلسه2مشاوره:تحلیل آزمون: مهمتر‌از خود آزمون، تحلیل و برداشت علمی و مشاوره ای!1397/01/1217:00:0018:19:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-شیمی-جلسه6- فصل1پیش دانشگاهی(سینتیک)1397/01/1218:00:0020:16:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه يازدهم مبحث موج مكانيكي فصل چهارم پيش دانشگاهي1397/01/1220:00:0021:21:00۵۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-جلسه بیست و یکم1397/01/1416:00:0017:00:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم -زیست-جلسه بیست و دوم(جمع بندی تولیدمثل-مدرس خیراندیش)1397/01/1418:00:0019:00:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-چگونه زیست را در کنکور۱۰۰بزنیم+حل تعدادی سوال پیش۱(حفظیات)1397/01/1420:00:0021:10:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه دوازدهم مبحث ويژگيهاي ماده و فشار فصل پنجم سال دوم1397/01/1520:00:0021:16:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه 12:تابع نمایی و لگاریتم و رشد و زوال1397/01/1618:30:0020:30:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه 13:حد(مفاهیم،قضایا و رفع ابهام)1397/01/1818:00:0019:12:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-شیمی-جلسه7-فصل2پیش دانشگاهی(تعادل شیمیایی)1397/01/1918:00:0019:56:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه سيزدهم مبحث امواج صوتي و لوله هاي صوتي فصل پنجم پيش دانشگاهي1397/01/1920:00:0021:30:00۵۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-جلسه بیست و‌دوم1397/01/2116:00:0017:00:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه بیست و سوم1397/01/2118:00:0019:10:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-جمع بندي زیست جانوری1397/01/2120:00:0022:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه چهاردهم مبحث گرما و قانون گازها فصل ششم سال دوم1397/01/2220:00:0021:30:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه 14:پیوستگی1397/01/2318:00:0018:42:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه15:حدنامتناهی و مجانب1397/01/2518:00:0020:00:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-شیمی-جلسه8-مفاهيم پايه اسيدو باز و شروع قسمت اول مسائل ph1397/01/2618:00:0019:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه پانزدهم امواج الكترومغناطيسي و آزمايش يانگ فصل ششم پيش دانشگاهي1397/01/2620:00:0022:00:00۵۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-جلسه بیست و سوم1397/01/2816:00:0017:00:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه بیست و چهارم1397/01/2818:30:0019:30:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-حل سوالات آزمون آنلاین و تدریس آغازیان - تدریس قارچها1397/01/2820:00:0022:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه شانزدهم فيزيك اتمي فصل هفتم پيش دانشگاهي1397/01/2920:00:0021:15:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه 16:دنباله پیش دانشگاهی1397/01/3018:00:0020:15:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه 17:مشتق(قواعدمشتق،تعریف مشتق)1397/02/0118:00:0020:00:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-شیمی-جلسه9-قسمت دوم ph و شروع فصل پنج دوم (هيدروكربنها و تركيبات آلي)1397/02/0218:00:0019:35:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه هفدهم فيزيك هسته اي فصل هشتم پيش دانشگاهي1397/02/0219:00:0021:00:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-جلسه3مشاوره:دوران جمع بندی1397/02/0318:00:0019:30:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-جلسه بیست و چهارم1397/02/0417:00:0018:00:00۲۰,۰۰۰
پایه یازدهم-زیست- جلسه بیست و پنجم1397/02/0418:05:0019:05:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-زیست-جمع بندی گیاهی1397/02/0420:00:0021:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه هجدهم الكتريسيته ساكن (قانون كولن و ميدان الكتريكي و پتانسيل الكتريكي) فصل اول سال سوم1397/02/0520:00:0022:00:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه 18:مشتق پذیری،مشتق مرتبه بالاتر،اهنگ تغییرات1397/02/0618:00:0020:00:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه19:مشتق(معادله مماس و قائم برمنحنی)1397/02/0818:00:0019:30:00۵۰,۰۰۰
کنکوری 97-شیمی-جلسه10-ادامه ي تركيبات آلي و گروه هاي عاملي به همراه نام گذاري و واكنشهاي آنها1397/02/0918:00:0019:45:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه نوزدهم الكتريسيته ساكن (مدارهاي خازني) فصل اول سال سوم1397/02/0920:00:0020:45:00۵۰,۰۰۰
پایه دهم-زیست-جلسه بیست و پنجم1397/02/1116:00:0017:00:00۲۰,۰۰۰
کنکوری۹۷-زیست-حل سوال پیش۲1397/02/1120:00:0021:30:00رایگان
پایه یازدهم-زیست- جلسه بیست و ششم1397/02/1218:00:0018:50:00۲۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه بيستم الكتريسيته جاري ( قانون اهم و مقاومت و توان الكتريكي ) فصل دوم سال سوم1397/02/1220:00:0021:15:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه20:کاربردمشتق(یکنوایی،نقاط بحرانی و اکسترمم)1397/02/1318:00:0019:15:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه 21:کاربردمشتق(عطف و تعقر و رسم نمودار مشتق)1397/02/1518:00:0020:00:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-شیمی جلسه11-مقايسه قدرت اسيد و بازي گروه هاي عاملي و بحث هاي تكميلي1397/02/1618:00:0020:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه بيست و يكم اكتريسيته جاري ( مدارهاي مقاومتي) فصل دوم سال سوم1397/02/1620:00:0021:00:00۵۰,۰۰۰
یازدهم-زیست-جبرانی جلسه بیست و هفتم1397/02/1818:00:0019:15:00رایگان
کنکوری ۹۷-زیست-حل سوال کنکور سراسری ۹۶1397/02/1820:15:0022:05:00رایگان
کنکوری97-فیزیک-جلسه بيست ودوم مغناطيس فصل سوم سال سوم1397/02/1920:00:0021:00:00۵۰,۰۰۰
ریاضی جبرانی مجانب1397/02/2016:00:0017:30:00رایگان
کنکوری97-ریاضی-جلسه 22:کاربردمشتق(رسم نمودار)1397/02/2018:00:0019:45:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه 23:انتگرال گیری از توابع جبری و مثلثاتی و نمایی))1397/02/2218:00:0019:20:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-شیمی-جلسه12:الکتروشیمی1397/02/2318:00:0020:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه بيست و سوم القاء مغناطيسي فصل چهارم سال سوم1397/02/2320:00:0021:00:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه بيست و چهارم نور هندسي ( سايه و نيم سايه و آينه ها) فصل چهارم سال اول1397/02/2620:00:0021:10:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه بیست و چهارم1397/02/2719:00:0021:00:00۵۰,۰۰۰
مبحث مجانب ویژه افرادی که فرصت ثبت نام را از دست داده بودند1397/02/2816:10:0017:30:00رایگان
زیست یازدهم-مبحث فصل۹ ویژه افرادی که فرصت ثبت نام را از دست‌داده بودند1397/02/2818:00:0019:30:00رایگان
کنکوری97-ریاضی-جلسه بیست و پنجم1397/02/2918:00:0020:00:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-شیمی-جلسه13:فصل 1شیمی دوم1397/02/3018:00:0020:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-جلسه بيست و پنجم نور هندسي ( عدسيها و شكست نور و تلسكوپ و ميكروسكوپ) فصل پنجم سال اول1397/02/3020:00:0021:15:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-جلسه4مشاوره:نحوه ازمون دادن و مدیریت زمان1397/03/0217:00:0018:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-فیزیک-حل سوالات کنکورخارج کشور961397/03/0220:00:0021:00:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه بیست وششم1397/03/0318:00:0019:30:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه بیست و هفتم1397/03/0518:00:0020:10:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-شیمی-جلسه14:فصل2پایه دوم1397/03/0618:00:0019:15:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-ریاضی-جلسه بیست وهشتم1397/03/1018:00:0019:30:00۵۰,۰۰۰
مقاطع مخروطى(هذلولى)1397/03/1218:00:0020:00:00۵۰,۰۰۰
کنکوری97-شیمی-جلسه15-از ابتداي فصل سه دوم (تركيبات يوني و پيوندهاي يوني -انرژي شبكه بلورتا ساختارهاي لوويس فصل ٤1397/03/1318:00:0019:20:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-شیمی-جلسه16:ادامه شیمی دوم مولكول و پيوندهاي قطبي و نا قطبي-ساختار هندسي و زواياي پيوندي1397/03/2018:00:0019:30:00۴۰,۰۰۰
جمع بندی زیست در ۲۴ساعت-پارت۱-فصول۵،۷و۸دوم1397/03/2610:00:0011:40:00۴۰,۰۰۰
جمع بندی زیست در ۲۴ساعت-پارت۲-فصل۴دوم1397/03/2612:30:0013:40:00۴۰,۰۰۰
جمع بندی زیست در ۲۴ساعت-پارت۳-فصل1و2و3دوم1397/03/2616:30:0018:00:00۴۰,۰۰۰
جمع بندی زیست در ۲۴ساعت،پارت۴-فصل6دوم1397/03/2619:00:0020:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری97-شیمی-جلسه17-حل سوالات کنکورخارج کشور961397/03/2718:00:0019:00:00۴۰,۰۰۰
جلسه29ریاضی-حل سوالات خارج کشور تجربی961397/03/3118:00:0020:00:00رایگان
کنکوری97-جلسه5مشاوره:چگونه کنکور دهیم1397/04/0317:00:0018:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه اول جمع بندی زیست دهم در تابستان۹۷-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج های سال تحصیلی۹۷-۹۸1397/04/0920:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه اول جمع بندی زیست یازدهم درتابستان۹۷-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی۹۷-۹۸1397/04/1120:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه دوم جمع بندی زیست دهم در تابستان۹۷-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی۹۷-۹۸1397/04/1320:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه دوم جمع بندی زیست یازدهم تابستان۹۷-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج های سال تحصیلی ۹۷-۹۸1397/04/1520:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه سوم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی ۹۷-۹۸1397/04/1620:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه سوم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/04/1820:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه چهارم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/04/2020:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه چهارم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/04/2220:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه پنجم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/04/2320:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه پنجم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/04/2520:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه ششم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/04/2720:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه ششم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/04/2920:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه هفتم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/04/3020:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه هفتم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/0120:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه هشتم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/0320:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه هشتم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/0520:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه نهم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/0620:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه نهم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/0820:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه دهم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/1020:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه دهم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/1220:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه یازدهم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/1320:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه یازدهم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/1520:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه دوازدهم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/1720:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه دوازدهم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/1920:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه سیزدهم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/2020:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه سیزدهم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/2220:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه چهاردهم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/2420:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه چهاردهم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/2620:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه پانزدهم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/2720:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه پانزدهم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/2920:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه شانزدهم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/05/3120:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه شانزدهم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/0220:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه هفدهم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/0320:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه هفدهم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/0520:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه هجدهم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/0720:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه هجدهم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/0920:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه نوزدهم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/1020:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه نوزدهم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/1220:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیستم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/1420:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیستم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/1620:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیست ویکم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/1720:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیست ویکم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/1920:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیست و دوم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/2120:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیست و دوم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/2320:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیست و سوم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/2420:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیست و سوم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/2620:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیست و چهارم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/2820:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیست و چهارم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/3020:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیست و پنجم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/06/3120:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیست و پنجم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/07/0220:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98 نظام جدید-زیست شناسی-جلسات اول و دوم(فصل زیست شناسی،دیروز،امروز،فردا)1397/07/0320:00:0021:45:00۸۰,۰۰۰
دهم نظام جدید-عربی-جلسه ی اول1397/07/0414:00:0016:00:00۴۰,۰۰۰
دهم نظام جدید-دین و زندگی-جلسه ی اول1397/07/0416:00:0018:00:00۴۰,۰۰۰
دهم نظام جدید-ادبیات فارسی-جلسه ی اول1397/07/0418:00:0020:00:00۴۰,۰۰۰
جلسه بیست وششم جمع بندی زیست پایه دهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/07/0420:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - ریاضی- جلسه ی اول1397/07/0423:00:0023:55:00رایگان
جلسه بیست و ششم جمع بندی زیست پایه یازدهم در تابستان97-ویژه ثبت نام کنندگان پکیج سال تحصیلی97-981397/07/0620:00:0021:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-ریاضی-جلسه ی اول1397/07/0720:00:0022:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی اول-مولکولهای زیستی و سفری به درون سلول و پروتیین سازی1397/07/1014:30:0016:30:00رایگان
پایه دهم -زیست شناسی-سال تحصیلی 97-98 جلسه اول1397/07/1016:00:0017:45:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه اول1397/07/1018:00:0019:45:00۴۰,۰۰۰
دهم نظام جدید-زبان انگلیسی-جلسه ی چهارم1397/07/1019:15:0022:00:00رایگان
کنکوری98نظام جدید-زیست شناسی-جلسات سوم و چهارم1397/07/1020:00:0022:10:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی دوم-فصل٢و٣دوم تا ابتداي قسمت گياهي+تكميل پروتيين سازي تا پايان ترجمه1397/07/1714:00:0016:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدید-زیست شناسی-جلسات پنجم و ششم1397/07/1720:00:0022:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی سوم1397/07/2414:00:0016:00:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98-زیست شناسی- جلسه دوم-گفتار1گوارش1397/07/2416:00:0018:05:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98-زیست شناسی جلسه دوم1397/07/2418:00:0019:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدید-زیست شناسی جلسات هفتم و هشتم1397/07/2420:00:0021:55:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی چهارم1397/08/0114:00:0016:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدید-زیست شناسی-جلسات نهم و دهم تاپایان ازمایشات مزلسون و استال1397/08/0120:00:0021:30:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی پنجم- تدریس ادامه فصل تكنولوژي زیستي گردش مواد مبحث قلب و عروق1397/08/0814:00:0017:15:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 -زیست شناسی جلسه سوم-قسمت دوم مبحث گوارش1397/08/0816:00:0017:35:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه سوم1397/08/0818:00:0019:30:00رایگان
کنکوری 98نظام جدید-زیست شناسی-جلسات یازدهم و دوازدهم اتمام مبحث گوارش از زیست شناسی دهم1397/08/0820:00:0022:30:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی ششم1397/08/1514:00:0015:40:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات سیزدهم و چهاردهم(جلسه پایانی فصل اول زیست دوازدهم)1397/08/1520:00:0021:40:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی هفتم-پيدايش و گسترش زندگي+تغيير و تحول گونه ها از زيست پيش دانشگاهي1397/08/2214:00:0015:30:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 -زیست شناسی-جلسه چهارم-پارت3مبحث گوارش1397/08/2216:00:0017:55:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98-زیست شناسی- جلسه چهارم حواس ویژه(بینایی،چشایی و بویایی)1397/08/2218:00:0019:42:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات پانزدهم و شانزدهم-(شروع فصل2 دوازدهم و تدریس قسمت جا مانده گوارش(لایه های لوله گوارش))1397/08/2220:00:0022:20:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی هشتم-تدريس فصل دفع مواد و حركت1397/08/2914:00:0015:45:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات هفدهم و هجدهم-فصل تبادلات گازی و ادامه فصل جریان اطلاعات در یاخته ها1397/08/2920:40:0022:46:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی نهم- تدریس ژنتيك جمعيت قسمت های محاسباتی1397/09/0614:00:0015:30:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه پنجم-جلسه پایانی مبحث گوارش1397/09/0616:00:0018:30:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 زیست شناسی-جلسه پنجم-اتمام مبحث حواس(حواس پیکری و جانوری)1397/09/0618:00:0019:10:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-نظام جدید-زیست شناسی-جلسات نوزدهم و بیستم(ادامه فصل جریان اطلاعات در یاخته(ترجمه))1397/09/0620:00:0021:30:00رایگان
جلسه اول جبرانی زیست شناسی کنکوری های نظام جدید-رایگان(خریداران پکیج کامل حتما باید این کلاس راثبت نام کنند تا فیلم آن در صفحه ایشان قرار گیرد)1397/09/0622:00:0023:00:00رایگان
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی دهم-مباحث حفظی ژنتیک جمعیت1397/09/1314:00:0016:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدید-زیست شناسی جلسات بیست یکم و بیست دوم(مبحث گردش مواد زیست دهم پارت۱)1397/09/1320:00:0022:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی یازدهم-ایمني بدن و دستگاه عصبي1397/09/2014:00:0015:50:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98-زیست شناسی جلسه ششم-تبادلات گازی پارت اول1397/09/2016:00:0017:05:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 -زیست شناسی-جلسه ششم-آغاز مبحث دستگاه حرکتی1397/09/2018:00:0019:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدید-زیست شناسی-جلسات بیست سوم و بیست چهارم(شروع ژنتیک و ادامه قلب!)1397/09/2020:05:0022:10:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی دوازدهم(تدریس فصل حواس و هورمون)1397/09/2714:00:0016:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات بیست پنجم و بیست ششم(تدریس فصل تنظیم اسمزی و دفع موادزائد)1397/09/2720:30:0022:40:00۸۰,۰۰۰
کلاس جبرانی زیست شناسی پایه یازدهم-تدریس ادامه مبحث حرکت قسمت ماهیچه ها1397/09/2918:00:0019:20:00رایگان
کنکوری 98نظام جدید-زیست شناسی-کلاس جبرانی جلسه دوم(تنطیم عصبی پارت1)1397/09/2920:00:0021:45:00رایگان
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی سیزدهم-فصل6و7پیش دانشگاهی(پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی+رفتارشناسی)1397/10/0414:00:0015:55:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه هفتم(قسمت دوم مبحث تبادلات گازی)1397/10/0416:00:0017:10:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه هفتم(فصل تنظیم شیمیایی)1397/10/0418:00:0019:02:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-نظام جدید-زیست شناسی-جلسات بیست هفتم و بیست هشتم-حل المسائل فصل ژنتیک دوازدهم1397/10/0420:00:0022:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدید-زیست شناسی-کلاس جبرانی جلسه سوم ( فصل تنظیم عصبی از زیست یازدهم)1397/10/0620:00:0021:30:00رایگان
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی چهاردهم1397/10/1814:00:0016:10:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدید-زیست شناسی-جلسات بیست ونهم و سی ام1397/10/1820:00:0021:03:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی پانزدهم-ادامه ژنتیک و شروع شارش انرژی1397/10/2514:00:0016:50:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه هشتم-جلسه اول گردش مواد در بدن1397/10/2516:00:0018:00:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه هشتم-جلسه اول ایمنی بدن1397/10/2518:00:0018:50:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات سی یکم و سی دوم-شروع فصل4دوازدهم تا پایان گفتار21397/10/2520:00:0022:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی شانزدهم-تدریس فصل5و6و7سوم و ادامه شارش انرژی1397/11/0214:00:0016:40:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدید-زیست-جلسات سی سوم وسی چهارم-گفتارپایانی فصل4 زیست دوازدهم و حل سوالات ترکیبی1397/11/0220:05:0021:45:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی هفدهم-فصل9و10زیست سوم(گیاهی)1397/11/0914:30:0016:40:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه نهم-ادامه مبحث گردش مواد1397/11/0916:15:0017:20:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 -زیست-جلسه نهم-دومین جلسه مبحث ایمنی بدن1397/11/0918:00:0019:35:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدیدزیست--جلسات سی پنجم و سی ششم-مبحث حواس ویژه1397/11/0920:00:0021:45:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی هجدهم-ویروس باکتری+مباحث باقیمانده از شارش انرژی1397/11/1614:00:0017:20:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-نظام جدید-زیست-جلسات سی هفتم و سی هشتم-شروع فصل5دوازدهم(از ماده به انرژی) و ادامه فصل حواس از یازدهم(حواس پیکری و جانوری)1397/11/1621:15:0023:29:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی نوزدهم-آغازیان و قارچ ها1397/11/2314:00:0016:00:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه دهم1397/11/2316:00:0017:05:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه دهم-جلسه پایانی ایمنی بدن1397/11/2318:00:0019:10:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-نظام جدید-زیست شناسی-جلسات سی نهم و چهلم-شروع فصل دستگاه حرکتی(فصل3زیست شناسی یازدهم)1397/11/2320:00:0021:30:00۸۰,۰۰۰
ویژه برنامه تولدسه سالگی مدرسه مجازی ماز همراه با اهدای جایزه و مسابقه و کلی اتفاق باحال!!!1397/11/2620:00:0020:30:00رایگان
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی بیستم(پایانی)حل سوال یک دوره آزمون جامع کنکور1397/11/3014:00:0016:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات چهل یکم و چهل دوم-جلسات پایان فصل5دوازدهم(ازماده به انرژی)و فصل دستگاه حرکتی(فصل3یازدهم)1397/11/3020:00:0022:30:00۸۰,۰۰۰