عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری98-جلسات پنجاه سوم و پنجاه چهارم
تاریخ برگزاری کلـاس :
1398/02/03
زمــان شـروع کلـاس :
20:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
23:00:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
80,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
در حال ثبت نام
نـــــــــام مـــدرس :
گروه ماز
سوابق آموزشی مدرس :
بزرگترین برگزارکننده آزمون های آنلاین و کلاس های آنلاین در کشور-مولف کتب کمک آموزشی در انتشارات معتبر کشور.
ســر فصـــــــــل ها :