عنـــــــــوان کلـاس :
کلاس جبرانی زیست شناسی پایه یازدهم-تدریس ادامه مبحث حرکت قسمت ماهیچه ها
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/09/29
زمــان شـروع کلـاس :
18:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
19:20:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
0 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
گروه ماز-دکتراحمدرضانصیری
سوابق آموزشی مدرس :
مدرس دی وی دی های ماز-مدرس رتبه های برترکشوری و اموزشگاه های معتبر کشور
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.