عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری97-ریاضی-جلسه20:کاربردمشتق(یکنوایی،نقاط بحرانی و اکسترمم)
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/02/13
زمــان شـروع کلـاس :
18:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
19:15:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
50,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
گروه ماز-مهندس تدارک
سوابق آموزشی مدرس :
مدرس دپارتمان ریاضی ماز-مدرس اموزشگاه های برتر کنکور
ســر فصـــــــــل ها :

کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.