عنـــــــــوان کلـاس :
یازدهم 98-99 - شیمی- جلسه 27 و 28
تاریخ برگزاری کلـاس :
1399/01/20
زمــان شـروع کلـاس :
18:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
20:00:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
80,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
در حال ثبت نام
نـــــــــام مـــدرس :
ماز
سوابق آموزشی مدرس :
ســر فصـــــــــل ها :