عنـــــــــوان کلـاس :
دهم 98-99 - زیست شناسی - جلسه 11 و 12
تاریخ برگزاری کلـاس :
1398/09/26
زمــان شـروع کلـاس :
16:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
18:00:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
80,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
در حال ثبت نام
نـــــــــام مـــدرس :
ماز
سوابق آموزشی مدرس :
ســر فصـــــــــل ها :