عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری 99 - ریاضی - جلسه 25 و 26
تاریخ برگزاری کلـاس :
1398/10/01
زمــان شـروع کلـاس :
20:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
23:00:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
80,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
در حال ثبت نام
نـــــــــام مـــدرس :
ماز
سوابق آموزشی مدرس :
ســر فصـــــــــل ها :