فیلتر بر اسای پایه : فیلتر بر اساس سال :

عنوان پکیجسالمهلت ثبت ناممبلغ پکیج (تومان)ثبت نام
اموزش زیست کنکور98 نظام جدیدباجزوه ماز در58جلسه13981398/11/31۲۹۹,۰۰۰
اموزش زیست کنکور نظام قدیم همراه با جزوه در20 جلسه فشرده13981398/12/20۱۹۹,۰۰۰
آموزش کل زیست شناسی کنکور 99 همراه با ارائه جزوه با قابلیت رفع اشکال و بازپخش13991399/02/01۵۰۰,۰۰۰
آموزش کل زیست شناسی پایه یازدهم سال تحصیلی 98-99 همراه با ارائه جزوه با قابلیت رفع اشکال و بازپخش13991399/02/01۲۹۹,۰۰۰
آموزش کل زیست شناسی پایه دهم سال تحصیلی 98-99 همراه با ارائه جزوه با قابلیت رفع اشکال و بازپخش13991399/02/01۲۹۹,۰۰۰
آموزش کل ریاضی کنکور 99 همراه با ارائه جزوه با قابلیت رفع اشکال و بازپخش13991399/02/01۴۰۰,۰۰۰
آموزش کل ریاضی پایه یازدهم سال تحصیلی 98-99 همراه با ارائه جزوه با قابلیت رفع اشکال و بازپخش13991399/02/01۱۹۹,۰۰۰
آموزش کل ریاضی پایه دهم سال تحصیلی 98-99 همراه با ارائه جزوه با قابلیت رفع اشکال و بازپخش13991399/02/01۱۹۹,۰۰۰
آموزش کل فیزیک کنکور 99 همراه با ارائه جزوه با قابلیت رفع اشکال و بازپخش13991399/02/01۴۰۰,۰۰۰
آموزش کل فیزیک پایه یازدهم سال تحصیلی 98-99 همراه با ارائه جزوه با قابلیت رفع اشکال و بازپخش13991399/02/01۱۹۹,۰۰۰
آموزش کل فیزیک پایه دهم سال تحصیلی 98-99 همراه با ارائه جزوه با قابلیت رفع اشکال و بازپخش13991399/02/01۱۹۹,۰۰۰
آموزش کل شیمی کنکور 99 همراه با ارائه جزوه با قابلیت رفع اشکال و بازپخش13991399/02/01۴۰۰,۰۰۰
آموزش کل شیمی پایه یازدهم سال تحصیلی 98-99 همراه با ارائه جزوه با قابلیت رفع اشکال و بازپخش13991399/02/01۱۹۹,۰۰۰
آموزش کل شیمی پایه دهم سال تحصیلی 98-99 همراه با ارائه جزوه با قابلیت رفع اشکال و بازپخش13991399/02/01۱۹۹,۰۰۰