عنوان پکیج :
اموزش زیست کنکور98 نظام جدیدباجزوه ماز در58جلسه
مهلت ثبت نام :
1398/11/31
مبلغ پکیج (تومان) :
2,450,000 تومان
مبلغ پکیج با تخفیف (تومان) :
299,000 تومان
لیست دروس :
عنوان کلاستاریخ برگزاریزمان شروعزمان پایانمبلغ کلاس (تومان)
کنکوری98 نظام جدید-زیست شناسی-جلسات اول و دوم(فصل زیست شناسی،دیروز،امروز،فردا)1397/07/0320:00:0021:45:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدید-زیست شناسی-جلسات سوم و چهارم1397/07/1020:00:0022:10:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدید-زیست شناسی-جلسات پنجم و ششم1397/07/1720:00:0022:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدید-زیست شناسی جلسات هفتم و هشتم1397/07/2420:00:0021:55:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدید-زیست شناسی-جلسات نهم و دهم تاپایان ازمایشات مزلسون و استال1397/08/0120:00:0021:30:00۸۰,۰۰۰
کنکوری 98نظام جدید-زیست شناسی-جلسات یازدهم و دوازدهم اتمام مبحث گوارش از زیست شناسی دهم1397/08/0820:00:0022:30:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات سیزدهم و چهاردهم(جلسه پایانی فصل اول زیست دوازدهم)1397/08/1520:00:0021:40:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات پانزدهم و شانزدهم-(شروع فصل2 دوازدهم و تدریس قسمت جا مانده گوارش(لایه های لوله گوارش))1397/08/2220:00:0022:20:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات هفدهم و هجدهم-فصل تبادلات گازی و ادامه فصل جریان اطلاعات در یاخته ها1397/08/2920:40:0022:46:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98-نظام جدید-زیست شناسی-جلسات نوزدهم و بیستم(ادامه فصل جریان اطلاعات در یاخته(ترجمه))1397/09/0620:00:0021:30:00۰
کنکوری98نظام جدید-زیست شناسی جلسات بیست یکم و بیست دوم(مبحث گردش مواد زیست دهم پارت۱)1397/09/1320:00:0022:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدید-زیست شناسی-جلسات بیست سوم و بیست چهارم(شروع ژنتیک و ادامه قلب!)1397/09/2020:05:0022:10:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات بیست پنجم و بیست ششم(تدریس فصل تنظیم اسمزی و دفع موادزائد)1397/09/2720:30:0022:40:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98-نظام جدید-زیست شناسی-جلسات بیست هفتم و بیست هشتم-حل المسائل فصل ژنتیک دوازدهم1397/10/0420:00:0022:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدید-زیست شناسی-جلسات بیست ونهم و سی ام1397/10/1820:00:0021:03:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات سی یکم و سی دوم-شروع فصل4دوازدهم تا پایان گفتار21397/10/2520:00:0022:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدید-زیست-جلسات سی سوم وسی چهارم-گفتارپایانی فصل4 زیست دوازدهم و حل سوالات ترکیبی1397/11/0220:05:0021:45:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98نظام جدیدزیست--جلسات سی پنجم و سی ششم-مبحث حواس ویژه1397/11/0920:00:0021:45:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98-نظام جدید-زیست-جلسات سی هفتم و سی هشتم-شروع فصل5دوازدهم(از ماده به انرژی) و ادامه فصل حواس از یازدهم(حواس پیکری و جانوری)1397/11/1621:15:0023:29:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98-نظام جدید-زیست شناسی-جلسات سی نهم و چهلم-شروع فصل دستگاه حرکتی(فصل3زیست شناسی یازدهم)1397/11/2320:00:0021:30:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات چهل یکم و چهل دوم-جلسات پایانی فصل5دوازدهم(ازماده به انرژی)و فصل دستگاه حرکتی(فصل3یازدهم)1397/11/3020:00:0022:30:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات چهل سوم و چهل و چهارم-تنظیم شیمیایی1397/12/0720:30:0021:35:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات چهل و پنجم و چهل ششم(پارت اول فصل6دوازدهم،از انرژی به ماده)1397/12/2120:00:0021:30:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات چهل هفتم و چهل و هشتم-[جلسه پایانی فصل6دوازدهم از انرژی به ماده-انواع فتوسنتز در گیاهانC3,C4وCAM/چرخه کالوین)1398/01/2020:00:0021:30:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات چهل نهم و پنجاهم-فصل5یازدهم-مبحث ایمنی بدن1398/01/2720:00:0021:30:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات پنجاه یکم و پنجاه دوم-فصل۶یازدهم(تقسیم یاخته)1398/02/0720:10:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات پنجاه سوم و پنجاه چهارم1398/02/3020:00:0023:00:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات پنجاه و پنجم و پنجاه و ششم-فصل تولیدمثل در جانوران(فصل7 سال یازدهم)1398/02/1720:10:0023:30:00۸۰,۰۰۰
کنکوری98-جلسات پنجاه و هفتم و پنجاه و هشتم-فصل9زیست یازدهم،تولیدمثل نهاندانگان(فصل8سال یازدهم)1398/02/2420:00:0022:20:00۸۰,۰۰۰
وضعیت پکیج :
در حال ثبت نام
توضیحات :

در این پکیج آموزش کلیه فصول زیست شناسی کنکور نظام جدید شامل دهم،یازدهم و دوازدهم توسط اساتید ماز همراه با ارایه جزوه صورت می گیرد.